אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 99 הגבייה לפי סעיף 369 לחוק היא נוסף על גביית דמי הביטוח שלא שולמו, כולל חלק העובד )מגולם( יחד עם הצמדה וקנסות. סעיף 369 לא הגביל את הביטוח הלאומי בסוג הגמלה שבגינה הוא רשאי לתבוע את ההחזר. לאי דיווח על עובד ו/או אי תשלום דמי ביטוח יש גם היבטים פליליים ל פי סעיף 398 לחוק הביטוח הלאומי. סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי תוקן במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2017 בתוקף מיולי 2017 בנוגע למקרה המזכה בגמלה שקרה במועד זה ואילך. בסעיף המתוקן הוגבל בתקרה הסכום המרבי שהביטוח הלאומי רשאי לגבות מהמעסיק, כך שהחיוב יהיה אמנם לפי ס כום הגמלה המהוון, אך לא יותר מסכום מרבי לפי שלוש מדרגות בהתאם למשך ביצוע העבירה. הסכום המרבי האמור לא יעלה על 20 פעמים השכר הממוצע במשק )בשנים 2020 ו - 2021 סך של 211,020 ש"ח( בעבור אי רישום או אי תשלום לתקופה שעולה על 12 חודשים. שמירת נתוני שכר על ידי המעסיק על פי האיגרת שפרסם הביטוח הלאומי למעסיק בינואר 2020 , המעסיק חייב לשמור נתוני שכר עבודה עד 7 שנים לאחור. במעבר מתוכנת שכר לאחרת על המעסיק לדאוג להעברת נתוני השכר עד 7 שנים לאחור. חיוב בדמי ביטוח של הכנסת עבודה וניכוי הוצאות מהכנסת עבודה סעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי מחייב בדמי ביטוח הכנסת עבודה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 ) (2 לפקודת מס הכנסה . סעיף 344 )א( בחוק הביטוח הלאומי קובע כדלקמן: " 344 . )א( יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו בעד החודש שקדם ל 1- בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף 2 ) 2 ( לפקודת מס הכנסה; ..." המקורות המנויים בסעיף 2 ) 2 ( לפקודת מס הכנסה הם כדלקמן: " 2 ) . 2 ()א( השתכרות או רווח מעבודה, כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיע ות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד; והכל - בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף; בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתן לאחר לטובתו; "

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==