אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 100 בתקנה מספר 2 לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(, התשנ"ה - 1995 , נקבע כדלקמן: "לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף 9 ) (5 לפקודה". כלומר, יש התייחסות בתקנות לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי רק להכנסות פטורות לפי סעיף 9 לפקודה, למעט סעיף 9 ) 5 ( לפקודה. חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו פוטרים מתשלום דמי ביטוח הכנסת עובד שפטורה ממס לפי סעיף 2 ) 2 ( לפקודה ואינם פוטרים מתשלום דמי ביטוח הכנסת עובד שפטורה ממס לפי סעיף אחר. הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח הביטוח הלאומי פרסם חוזר מעסיקים 1479 ביום 21.2.2019 בתחולה מיום 1.1.2019 המפרט את המצבים שבהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח. החוזר הזה מחליף כל חוזר קודם בנושא הכנסות פטורות ומדגיש כי מרבית רכיבי השכר חייבים בתשלום דמי ביטוח. אין לפטור רכיב שכר שאינו מצוין בחוזר כפטור מתשלום דמי ביטוח ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהביטוח הלאומי. יש לקרוא את כל החוזר לפני כל פעולה בעניין כיוון שהחוזר מדגיש כי מעסיק שלא ידווח על ההכנסות המלאות של העובד יחויב בקנסות ובהפרשי הצמדה וגם חשוף לתביעה להחזר גמלאות בהתא ם לסעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי. להלן בקצרה רשימת רכיבי המשכורת הפטורים מתשלום דמי ביטוח, המפורטים בחוזר: • תשלומים סבירים המשולמים לעובד על פי דין עקב ניתוק מוחלט של יחסי העבודה - פיצויי פיטורין, פדיון ימי מחלה, פדיון ימי חופשה, מענק שנים עודפות לעובדי השיר ות הציבורי ותשלומים אחרים כגון, פיצוי בגין אי תחרות ודמי הסתגלות )תשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת לפי החוק חייב בתשלום דמי ביטוח ויש לייחס אותו לתקופה שבעדה שולם(. • החזרי הוצאות שהוציא העובד לצורך המעסיק - מותנה ברישום ההוצאה בספרי המעסיק לפי קבלות )החזר הוצאות אחזקת רכב פרטי של העובד חייב בתשלום דמי הביטוח(. • מימון לימודים לעובד - רק כאשר הם מהווים שמירה על הרמה המקצועית הקשורה לתחום עיסוקו של העובד. • מימון בגדי עבודה - רק אם הם משמשים רק לעבודה )כמו סרבל או מדים( או שיש עליהם לוגו של העסק. • עלות ביגוד הנדרש לעובד על פי דין כמו גלימת עורך דין - יותרו כפטורים רק 80% מההוצאה. הפרשות המעסיק לקרן השתלמות, קופת גמל, פנסיה ופיצויים - פטורים רק כשהם במגבלת התקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה. מעל התקרה יש לזקוף שווי הטבה. • מ ימוש אופציות במסלול הוני בלבד ומיסוי הוני - בהקצאות משנת 2003 בלבד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==