אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 100 הושוותה להכנסה החייבת במס הכנסה, למעט הכנסה הפטורה מדמי ביטוח עד לשיעור 25% מן השכר הממוצע. על פי החוזר, שיעור דמי הביטוח הוא .12% העברת המידע ממס הכנסה לביטוח הלאומי והחיוב של הביטוח הלאומי בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו - 2010 (, התשס"ט - 2009 , אושרה העברת מידע בכל הקשור לאחזקות בעלי המניות בחברה המשפחתית מרשות המסים לביטוח הלאומי. רשות המסים מעבירה את ההכנסות של החברות המשפחתיות לביטוח הלאומי )גם בגין שנים קודמות(, והביטוח הלאומי מייחס את ההכנסות של החברה המשפחתית בהתאם לבעלי המניות ואחוזי השליטה שלהם. הבהרות נוספות לחיוב בדמי ביטוח של הכנסות בחברה משפחתית ביום 5.10.2021 אישר בית הדין הארצי את החלטת בית הדין האזורי בעניין החברות המשפחתיות )פסק דין נחושתן ואח', ל"ע 61198-02-20 (. לפסק הדין השלכה עצומה על החברות המשפחתיות בשנים 2009 עד 2013 ובשנים 2018 ואילך בשני היבטים: הכנסות שפטורות אצל היחיד חייבות בדמי ביטוח בחברות המשפחתיות )כולל רווחי הון ושבח מקרקעין(. הכנסות של החברה המשפחתית מעסק וממשלח יד מחוייבות בדמי ביטוח כהכנסה מדיבידנד, על כל המשתמע מכך גם לעניין הגמלאות. בית הדין הארצי קבע, ש"בשלב הראשון יש לבחון מהי לפי הפקודה הכנסתה החייבת של החברה המשפחתית. בשלב השני, הכנסה חייבת זו, יהיו אשר יהיו מקורותיה, הופכת בידי בעלי מניות החברה המשפחתית שעה שהיא נראית כמחולקת להם כהכנסה שמקורה בדיבידנד שאינה פטורה מתשלום דמי ביטו ח". בית הדין הארצי מביע מורת רוח מהתנהלות הביטוח הלאומי בכל הנוגע למחלוקת מושא הליך זה. אולם קובע כי "לא מצאנו כי מורת הרוח האמורה יש בה כדי לגבור על הוראות התיקון ." חוזר ביטוח מספר 1486 מעודכן מחודש יולי 2022 , מחלק את החברות המשפחתיות לשלוש תקופות: .1 הכנסות מבוטח מחברה משפחתית בשנים 2008 עד 2013 חייבות בדמי ביטוח ללא בחינה של מקור ההכנסה. .2 הכנסות מבוטח מחברה משפחתית בשנים 2014 עד 2017 חייבות בדמי ביטוח בהתאם להנחיות שהיו בעבר לשנים אלה. .3 הכנסות מבוטח מחברה משפחתית בשנים 2018 ואילך, חייבות בדמי ביטוח ללא בחינה של מקור ההכנסה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==