אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 98 בית הדין מזכיר פסיקה של בית הדין הארצי בעניין ייעול שכיר בע"מ מיום 23.6.2014 ) 13632-0613 ( שקבע שאין להכיר במודל תעסוקה בו הקשר היחיד שבין העוב דים לבין החברות התובעות, הוא רישום גרידא במסמכי החברות התובעות והעברת הניכויים לשלטונות המס בגין אותם עובדים כמערכת יחסים של עובד - מעסיק. התייחסות בית הדין האזורי להעסקת בן אצל האב כ"צינור" להעברת כספים מהלקוח לבן ביום 6.7.2021 דחה בית הדין האזורי )ב"ל 13858-11-19 ( את תביעתם של זוהר סורוצקי )האב( ויקיר סורוצקי )הבן( וקבע כי הבן אינו עונה להגדרת "עובד" בחוק הביטוח הלאומי, ולכן המעסיק )האב( אינו זכאי להחזר תגמולי המילואים מהביטוח הלאומי. בית הדין קיבל את עמדת הביטוח הלאומי, שהבן נתן שירות ללקוח של העסק כעובד עצמאי, ללא קשר לעסק האב, והעסק שימש רק כ"צינור" להעברת כספים מהלקוח לבן. לכן הבן אינו עונה על הגדרת "עובד" בחוק. חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 ותקנות שכר מינימום )נוער עובד וחניכים(, התשמ"ח - 1987 קובעים שלכל עובד מגיע שכר שאינו נמוך משכר מינימום שנקבע בחוק. שכר המינימום יכול להיות לשעה, ליום או לחודש, ואינו כולל שעות נוספות, תוספת ותק, החזרי הוצאות, מענקים על בסיס שנתי ועוד. שכר המינימום כולל רכיבי שכר קבועים המפורטים בחוק שכר מינימום ותלוי גם בחלקיות המשרה. החל ממשכורת חודש דצמבר 2017 שכר המינימום הוא 5,300 ש"ח לחודש. שכר המינימום לנוער נמוך יותר וכך גם שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת )אנשים עם מוגבלויות(. שכר מינימום בחוק הביטוח הלאומי סעיף 348 )ב( לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטח שהכנסתו אינה מגיעה לסכום ההכנסה המזערית כאמור לגביו בלוח י"א, ישתלמו דמי הביטוח כאילו הכנסתו היא הסכום המזערי האמור. לוח י"א קובע לגבי עובד שכיר כי ההכנסה המזערית של עובד שכיר לחודש היא סכום השווה לשכר מינימום של החודש הראשון ברבעון. כלומר, יש התאמה בין משכורת מינימום לפי חוקי עבודה, למשכורת מינימום לפי חוק הביטוח הלאומי. הכנסה זו היא גם ההכנסה המבוטחת לעניין גמלאות מחליפות שכר. אחריות המעסיק לדיווח ולתשלום דמי הביטוח סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי מאפשר לביטוח הלאומי לגבות ממעסיק שלא נרשם, שלא דיווח על עובדיו או שלא שילם דמי ביטוח בעדם, וקרה מקרה המזכה בגמלה לפני הסדרת הדיווח והתשלום, את היוון הגמלאות העתידיות בכסף שהביטוח הלאומי שילם וישלם לעובד, ואת השווי הכספי של הגמלאות בעין שהזכאי קיבל בקשר לאותו המק רה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==