אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 97 .4 מהכנסותיו מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי, משלם הפנסיה מנכה את דמי הביטוח )אם משלם הפנסיה לא ניכה את דמי הביטוח והמבוטח חייב בהן, הוא יקבל דרישה לתשלום באופן אישי(. מבוטח שאינו זקוק לתיאום דמי ביטוח מבוטח שההכנסה אצל המעסיק העיקרי עולה על התקרה לחישוב השיעור המופחת )ונוכה ממנו השיעור המופחת( וסך הכנסותיו אינו עובר את המקסימום. האחריות לניכוי דמי ביטוח בשיעור המלא תיאום דמי ביטוח מבוצע לעובד בלבד ובאחריותו. אין תיאום דמי ביטוח למעסיק. על פי סעיף 342 בחוק הביטוח הלאומי, המעסיק אחראי לתשלום דמי הביטוח בעבור העובד ולכן, החזר דמי ביטוח שהמעסיק ניכה ביתר אמור להיות מוחזר על ידי המעסיק בלבד. הסעיף קובע שכאשר מבוטח עובד אצל כמה מעסיקים שונים, ישלם כל אחד מהם את דמי הביטוח כאילו הוא בלבד היה מע סיקו. כלומר, למעסיק אין תיאום דמי ביטוח. סעיף 342 ב בחוק קובע את התיאום למשלם הפנסיה המוקדמת. משלם הפנסיה המוקדמת מנכה את דמי הביטוח ממקבל הפנסיה. אין תוספת של דמי ביטוח למשלם. סעיף 342 בחוק והתקנות שנקבעו לפיו ו 342- ב בחוק קובעים את החובה לנכות דמי ביטוח בשיעור המלא על ידי המעסיק המשני ועל ידי משלם הפנסיה ואת נהלי עריכת התיאום והחישוב מחדש )לחובה או לזכות(. בשונה מהחזר דמי ביטוח לעובד דרך המעסיק, קובע הסעיף שאת הפרשי דמי הביטוח ב של תיאום שלא נעשה מראש, הביטוח הלאומי יחזיר ישירות לעובד או יתבע מהעובד )במקרה של תיאום אין החזר של חלק המעסיק(. האחריות לתשלום דמי הביטוח במלואם מוטלת על העובד השכיר שעובד אצל מעסיקים שונים לפי סעיף 342 )ד( לחוק הביטוח הלאומי. תקנות התיאום נקבעו לפי הוראות סעיף 342 )ה( לחוק שקבעו בין היתר את חובת המעסיק לניכוי בשיעור המלא למי שעובד אצל מעסיק נוסף. מעובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי וגם מקבל פנסיה מוקדמת בו זמנית, מנכה משלם הפנסיה את השיעור המלא של דמי הביטוח לפי סעיף 345 ב)ה() 1 ( לחוק הביטוח הלאומי, למעט אם נעשה תיאום, כיוון שמשלם הפנסיה המוקדמת הוא המעסיק המשני. ההוראות הקשורות לתיאום דמי ביטוח מצויות בתקנות הביטוח הלאומי )תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים(, התשנ"ז - 1997 )להלן: "תקנות התיאום"(. מעסיק עיקרי ומעסיק משני כאשר למבוטח יש בעיסוקו כעובד שכיר )לרבות לפי צו סיווג מבוטחים( כמה מקורות הכנסה )לרבות פנסיה מוקדמת( או שיש לו פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר, יש לקבוע מי המעסיק העיקרי ומי

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==