אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 96 הבהרה לעניין ספורטאים - כדי שספורטאי יבוטח כעובד שכיר לעניין גמלאות הביטוח הלאומי ויהיה זכאי לקבל דמי אבטלה, עליו לעמוד בקריטריון הקבוע בתוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים: קיום הסכם העסקה מראש בכתב. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול ההעסקה. הביטוח הלאומי בודק גם אם יש תשלום שכר בפועל, כי עמדת הביטוח הלאומי היא שיחסי עובד ומעסיק מטיבם מחייבים מתן תמורה בעבור ביצוע העבודה )כלומר, יש להראות תלושי שכר ותשלום שכר בפועל, שאינו נמוך משכר המינימום(. הביטוח הלאומי בוחן גם התאמה בין השכר להיקף המשרה )למשל, בהיקף עבודה של שליש משרה צריך להראות משכורת של שליש משכר המינימום לפחות( וזכאות לתנאים סוציאליים. .15 החל מיום 1.9.2020 : איש צוות מקצועי, הנמנה עם עובדי הצוות הטכני או האמנותי בהפקה קולית או חזותית )בנוסח הצו אין החרגה של הקלטה או צילום לצורכי פרסומת, כמו שיש לגבי האמנים(, אם הסכם העבודה בכתב )כולל הסכם שנכרת לפני 1.9.2020 (, נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפח ות או לסדרה של חמישה ימי הפקה לפחות; ובהופעות באמצעי תקשורת ציבוריים - הסכם העבודה בכתב נערך מראש לסדרה של שלושה ימי הפקה בחודש לפחות )למעט אם חל עליהם הצו להלן שחל גם על המורים והמדריכים(. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה לפי ההסכם. הבהרה לעניין עו בדי הבמה וההפקות - תנאי הצו של עובדי הבמה זהים לתנאי הצו של האמנים. התיקון חל על כל הסכם שכלול בתנאי הצו, כולל הסכם שנכרת לפני יום התחילה, שהוא כאמור 1.9.2020 . סוגיות הקשורות למעסיקים ולשכירים מבוטח שכיר בביטוח הלאומי קיימת חשיבות רבה לבחינה של מעמד העובד השכיר בביטוח הלאומי לאור הזכויות שמעניק החוק לשכירים. מומלץ לשים לב למבחנים שקבעה הפסיקה ולצו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים שהתקין הביטוח הלאומי, כיוון שמעמד המבוטח השכיר נבחן בעת הבקשה לגמלה ולא בעת הרישום על ידי המעסיק. בחודש אפריל 2021 פרסם בית הדין הארצי לעבודה פסקי דין בנושאי ההכרה ביחסי העבודה בדיעבד )מוכר בשם פס"ד כותה(. בית הדין הארצי קובע שיש לבחון בדיעבד קיום יחסי עובד ומעסיק, לבחון את המשמעות הכספית ולבסוף אם יש לחייב את המעסיק בפיצוי בלתי ממוני )ניתן לראשונה(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==