אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 96 הביטוח הלאומי פרסם חוזר מעסיקים מספר 1496 מעודכן ביום 1.8.2021 בנושא תשלום דמי הביטוח בחל"ת. החוזר מבהיר מתי חלה חובת התשלום על המעסיק ואת אופן החישוב, כולל דוגמאות. הכוונה לחודש מלא או לחודשיים מלאים )חודש לועזי שלם - כולל שבתות וחגים מיום 1 בחודש ועד סוף החודש(, שבהם העובד נמצא בחופשה ללא תשלום )אם העובד בחל"ת משני מעסיקים או יותר במשך כל החודש - כל מעסיק משלם את דמי הביטוח ורשאי לנכות אותם מהעובד, בהתאם לכללים שבתקנות(. כאשר העובד עבד אפילו יום עבודה אחד בחודש )כעובד שכיר או כ"עובד עצמאי"(, ישולמו דמי ביטוח בעד יום העבודה בלבד, והמעסיקים אינם משלמים את דמי הביטוח בעבור החל"ת. החוזר מסב תשומת לב שהוראות תקנות 10 ו 11- להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח אינן רלוונטיות למי שנמצא בחל"ת. המעסיק משלם את דמי הביטוח בעבור העובד, גם אם העובד מקבל דמי אבטלה בזמן החל"ת, ונוכו דמי ביטוח מדמי האבטלה )למעט בחודשים שבהם היה פטור מתשלום למעסיקים(. החל מהחודש השלישי של החל"ת על המבוטח לשלם דמי ביטוח בעצמו, על פי מעמדו ועיסוקיו. בבחינת תקופת אכשרה לדמי לידה מובאים בחשבון החודשיים הראשונים של חל"ת, כאמור לעיל, אם הם לפני היום הקובע לזכאות לדמי הלידה. סעיף 371 א בחוק הביטוח הלאומי קובע שהחל מהדיווח בעד חודש יולי 2021 , הבסיס לחישוב דמי הביטוח הלאומי והבריאות שהמעסיק חייב בעד העובד שנמצא בחל"ת בהסכמת המעסיק במשך חודש מלא, על פי התקנה, יהיה כנמוך שבין שכר המינימום במשק לבין הכנסת העובד בחודש שקדם לחל"ת. הבי טוח הלאומי מבהיר בחוזר 1496 , שאם הכנסת העובד בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחל"ת, נמוכה משכר המינימום לחודש, החיוב יהיה על בסיס ההכנסה בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחל"ת, כולל החלק היחסי של הפריסות. תיאום דמי ביטוח מראש והחזר דמי ביטוח בדיעבד הכנסה מרבית/מקסימום/תקרה - ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח בחודש מסוים. מקסימליסט - מבוטח שסך הכנסותיו החייבות בדמי ביטוח עובר את המקסימום שחייב בתשלום דמי ביטוח בחודש אחד או יותר בשנת המס. מבוטח שיש לו הכנסות משני עיסוקים או יותר )לרבות מפנסיה מוקדמת המשולמת לפני גיל פרישה(, משלם דמי ביטוח על פי סדר החיוב המפורט להלן ובאופן המפורט להלן, אך לא יותר מההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח וזכאי לשיעור מופחת רק פעם אחת: .1 מהכנסותיו כעובד שכיר המעסיק מנכה את דמי הביטוח. .2 כאשר הוא נכלל בהגדרת "עובד עצמאי" בחוק הביטוח הלאומי, הוא משלם דמי ביטוח בעד עצמו. .3 מהכנסות שאינן מעבודה כעובד שכיר או כעובד עצמאי )ואינן פטורות מדמי ביטוח על פי החוק או על פי התקנות(, הוא משלם דמי ביטוח בעד עצמו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==