אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 95 הביטוח הלאומי פרסם ביום 1.1.2017 חוזר המפרט את עמדתו בעניין ניכוי הוצאות של שכירים. מתוך החוזר של הביטוח הלאומי: בהתאם לסעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עובד שכיר נקבעת על פי סעיף 2)2 ( לפקודה. מכאן כי ככל שמדובר בהוצאה לפי סעיף 17 לפקודה )סעיף אליו לא מפנה סעיף 344 לחוק(, הרי שאין היא רלוונטית לעניין חישוב ההכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי. סעיף 2)2 ( לפקודה כולל חריג שאינו נכלל בהגדרת הכנסת עבודה: "למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה". הפירוש שנותן הביטוח הלאומי לחריג האמור בסעיף 2)2 ( לפקודה הוא, שהחריג נועד להקל על השכיר שלא יצטרך להגיש דוחות למס הכנסה כדי לנכות הוצאות המותרות לו בניכוי, ויוכל לנכות אותן ישירות מהמשכורת באמצעות המעסיק. דמי החבר ששולמו משכרו של העובד )על ידי המעסיק המשמש כ"צינור" בין העובד לבין הארגון(, אינם בגדר החזר הוצאות מהמעסיק לעובד ולכן יחויבו כהכנסת עבודה אף על פי שהן מותרות בניכוי ממשכורתו. החוזר מביא את פסק הדין של בית המשפט העליון שלעיל כבסיס לעמדתו, שכן נקבע בפסק הדין כי יש לפרש את החריג לסעיף 2)2 ( לפקודה בדרך תכליתית, על פיה כל תשלום או טובת הנאה המועברים מהמעסיק לעובד כחלק מיחסי העבודה ביניהם נכנסים בגדרה של הכנסת העבודה, למעט תשלומים הב אים בגדר החריג, אשר לו יש לתת פירוש מצמצם, בשל אותה תכלית של החוק. לעניין דמי הארגון קבע בית המשפט, כי הם אינם בגדר החריג, ויש לראותם כחלק מהכנסת העבודה של העובד, בין שהם מותרים בניכוי לעובד כהוצאה ובין שלאו. תשלום דמי ביטוח בתקופת חל"ת ובתקופת חל"ד והטבות שכר בתקופות האלה עובד שכיר ועובדת שכירה שנמצאים בחל"ת בהסכמת המעסיק לפחות חודש קלנדרי אחד מלא )או בחל"ד ללא זכאות לדמי לידה(, ובתקופה זו אינם עובדים אצל מעסיק אחר או כעובדים עצמאיים, המעסיק אמור לנהוג כאמור להלן על פי תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(: בכל אחד מהחודשיים הראשונים ) 2 חודשים( של החל"ת על המעסיק לדווח על העובד ולשלם דמי ביטוח מינימליים, כולל מבוטחות בחל"ת וכולל מבוטחות שמאריכות את חופשת הלידה, לפי תיקון מספר 46 לחוק עבודת נשים, התשי"ד - .1954 המעסיק רשאי לנכות סכום ששולם לביטוח הלאומי מכל סכום שיגיע לעובד ממנו. להלן נוסח סעיף 6 )ג( לתקנה: "המעסיק רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור". סכום דמי הביטוח המינימליים נגזר משכר המינימום במשק כפול 6.57% . בתקופה הזו העובד והעובדת בחל"ת מבוטחים לכל ענפי הביטוח, למעט לענף פגיעה בעבודה ולענף זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון של מעסיק.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==