אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 94 הכנסות ממערכת סולארית ביתית במסגרת החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות )הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת(, התשע"ז - 2016 , נקבע בסעיף 2 )ד() 4 ( לחוק האמור כי "לא יראו בהכנסה ממכירת חשמל כהכנסה של הצרכן הביתי לעניין חוק הביטוח הלאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי". הגדרת "צרכן ביתי" בסעיף 1 בחוק האמור: יחיד או נציגות הבית המשותף, המחויבים בתעריף ביתי או בתעריף עומס זמן )לבתים המשמשים למגורים בלב ד(. החוק חל על צרכן ביתי שהוא יחיד או נציגות הבית המשותף המחויב בתעריף ביתי ולא חל על הכנסה ממכירת חשמל שהיא הכנסה מעסק או ממשלח יד. מדובר במתקן להפקת חשמל המחובר כדין לרשת החשמל ומחובר לבית המשמש למגורים בלבד, כמפורט בסעיף 2 בחוק האמור. הכנסה בשיעור מס סופי של 10% כוללת גם הכנסות מייצור אנרגיה מתחדשת ו/או מהשכרה למתקן אנרגיה מתחדשת . הוראות הביטוח הלאומי מיום 22.1.2017 מבהירות כי הפטור מדמי ביטוח לפי החוק האמור ניתן עד לסכום הנקוב בסעיף 1 בחוק מס ערך מוסף בהגדרה "עוסק פטור" וההכנסה מובאת בחשבון לעניין גמלאות, כגון, הבטחת הכנסה. ההוראות קובעות שבמקרים שבהם ההכנסה עברה את הסכום הפטור לעי ל, הסניף יעביר את הטיפול במקרה לתחום הביטוח במשרד הראשי. תשלום דמי ביטוח מהכנסה שמקורה מפיצוי בגין אובדן כושר עבודה חוזר ביטוח 1469 האמור קבע, שבעקבות החלטת בית הדין הארצי לעבודה )עב"ל 14089-05-13 ( הכנסה של עובד עצמאי מאובדן כושר עבודה תסווג כהכנסה ממקור 5)2 ( - פאסיבי, ולא ממקור 1)2 ( או 8)2 ( - אקטיבי, החל משומות 2017 ואילך. ההכנסות מאובדן כושר עבודה של עובד עצמאי יסווגו כהכנסות ממקור 5)2 ( לפקודה. מי שהכנסתו אינה כלולה בגדר סעיף 345 ב לחוק הביטוח הלאומי אלא בסעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי, חייב לשלם את דמי הביטוח בעד עצמו בהתאם לכללים שבחוק ובתקנות. ניכוי הוצאות של שכירים החבק מתייחס לתשלומים לכיסוי הוצאות במסגרת התייחסות לסעיף 2)2 ( לפקודה בעמוד ב/ 11 ומבדיל בין הוצאה שהיא לטובת המעסיק לבין הוצאה שהיא לטובת העובד ומוכרת כהוצאה לעובד לפי סעיף 17 לפקודה. נקבע שם כי "אם החזיר המעביד לעובד סכום שהוציא האחרון עבור קניית מעיל עבודה המשמש אותו לעבודתו בלבד והנושא סמל של המעביד, לא ייחשב סכום ההחזר להכנסה. אולם, אם נועד המעיל לשמש את העובד לצרכיו הפרטיים )גם אם יכול הוא להשתמש בו לעבודה(, יראו בכך הכנסה בידו". החבק מבדיל בין הוצאה לטובת המעסיק שלגביה לא ייחשב סכום ההחזר להכנסה, לבין הוצאה שמותרת בניכוי לעובד לפי סעיף 17 לפקודה, המשתלמת על ידי המעסיק, שם יש בפקודה "קיצור דרך". במקום לראות בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה בהתאם לסעיף 17 לפקודה, בחר המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכום הזהה לסכום ההוצאה המותר בניכוי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==