אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 94 .5 ממלא תפקידים דתיים מטעם מוסדות דת, לרבות משגיח כשרות ומנקר בשר - אם משתלם גמול בעד העבודה. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה. הבהרה לעניין ממלאי תפקידים דתיים - הם בדרך כלל שכירים ואינם עצמאים. .6 )א( מרצה וכן אחרים המועסקים באמצעי תקשורת ציבוריים . )ב( וכן מורה או מדריך - אם הסכם העבודה נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או למתן סדרה של שבע הופעות, או שבע הרצאות או שבעה שיעורים לפחות, הכול לפי העניין. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה. הבהרה לעניין מרצים, מורים ומדריכים - תנאי הצו נבחנים למרצים )כולל באקדמיה(, מורים )כולל בקורסים( ומדריכים, לרבות מדריכי ספורט ומדריכים במתנ"ס ים )להלן לשם הקיצור: מרצים(, לפי כמות ימי ההרצאה/הוראה/הדרכה: סדרה של 7 הרצאות לפחות במשך 12 חודשים רצופים מיום ההרצאה הראשונה )עולה מחוזר ביטוח מספר 1456 ביום 1.5.2018 בעניין האמנים( או הסכם מראש לתקופה של רבע שנה לפחות. לפי עמדת הביטוח הלאומי שנמסרה לנציגי המייצגים, על המשלם להיערך לניכוי דמי הביטוח לפי הצו כבר בתשלום הראשון, או לתקן את הדיווח אם התברר בדיעבד שנותן השירות כלול בתנאי הצו, כדי שמעמד המבוטח כעובד שכיר יהיה מעודכן. לדוגמה, חברה הזמינה מרצה לארבע הרצאות בחודש פברואר 2020 ולכן לא התייחסה למרצה כעובד שכיר לפי הצו. בחודש אוקטובר 2020 , לאחר הסגר השני, הזמינה שוב את אותו מרצה לארבע הרצאות נוספות )סך הכל 8 הרצאות בתוך שנה מההרצאה הראשונה ולכן המרצה כלול בצו סיווג מבוטחים(. הביטוח הלאומי מצפה מהחברה לתקן את טופס 102 של חודש פברואר 2020 וכמובן לדווח בעד אוקטובר 2020 על המרצה לפי הצו )בחוזה דיווח נפרד בקוד .(9 לעניין מאמן כושר במכון כושר - מדובר בדרך כלל במדריכים שכירים בחדר כושר. אם לא מתקיימים יחסי עבודה )שאז הם עובדים שכירי ם(, מדובר במדריכים עצמאים לצורכי מס הכנסה, שמנהל חדר הכושר משלם להם את התמורה בעד העבודה ולכן הם כלולים בצו סיווג מבוטחים, ככל שהם מקיימים את התנאים שבצו. מטפלים )כמו קלינאית תקשורת למשל( - נמסר מהביטוח הלאומי שמדובר בעצמאים שהצו אינו חל עליהם. .7 מורה דרך )ע ד 31.8.2020 - למעט מורה דרך המדריך תיירים בכלי רכב שבבעלותו(, מלווה רפואי ומלווים אחרים בטיולים המאורגנים על ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות - אם משתלם גמול בעד העבודה. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה. הבהרה לעניין מורי דרך - לפעמים מורי הדרך הם שכירים )מקבלים תלוש משכורת(, אך ברוב המקרים הם עצמאים במס הכנסה, וככל שהם כלולים בסוג העבודה המפורט בצו סיווג מבוטחים - הם נחשבים עובדים שכירים אצל "מעסיקים" רבים מאד, רק לעניין הביטוח הלאומי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==