אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 93 בארץ - לפי סעיף 122 לפקודה )הכנסות ממגורים בלבד, החייבות במס בשיעור 10% (. מחו"ל - לפי סעיף 122 א לפקודה )כל שכר דירה שבמסגרת הסעיף: הכנסות בניכוי פחת וניכוי בשל פחת החייבות במס בשיעור 15% .( .2 הכנסה שאינה הכנסה כעובד שכיר או כ"עובד עצמאי" הפטורה ממס לפי כל דין, לרבות שכר דירה פטור ממס מהשכרה למגורים, למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345 ב)א( לחוק הביטוח הלאומי, ולמעט הכנסות ששר האוצר יקבע בעתיד בתנאים שבסעיף. הרחבות בעניין שכר דירה בחוזר הביטוח הלאומי )כללי 219/04 מיום 26.10.2004 ( הוצגה הבהרה בהתאם לחוות דעת משפטית, שעל פיה הכנסות משכר דירה למגורים בישראל )שרשומות בשומה כהכנסות הל"ע - אינן מיגיעה אישית(, פטורות מדמי ביטוח ללא הגבלת סכום. הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל פטורות ללא הגבלה, בהתאם לאותה חוות דעת משפטית, גם משנת 2008 ואילך לפי חוזר ביטוח/ 1368 ממאי .2008 להלן הבהרות נוספות הקשורות לחוזר 219/04 ועל הטיפול בפועל בביטוח הלאומי בנושא שכר הדירה למגורים בישראל: .1 הפטור מדמי ביטוח לפי החוזר על הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל אינו מוגבל בשלב זה בגובה ההכנסה מדמי השכירות )באופן שונה מהוראות מס הכנסה(, ובלבד שמדובר בדירת מגורים בישראל המושכרת למטרת מגורים )אין מדובר בהשכרה למגורים לטווח קצר(. מדובר בהכנסות שאינן מעבו דה, ואינן מעסק או ממשלח יד )הל"ע(. .2 הטיפול בביטוח הלאומי כל עוד אין שינוי - כדי להפחית מהשומה הכנסה מהשכרת דירה למגורים שחויבה בשיעור מס שולי, המבוטח מעביר לפקיד הגבייה בסניף את העתק הדוח שהגיש למס הכנסה עם הנספח המעיד על חישוב ההכנסה משכר הדירה, את שומת המס ואת הסכמי שכר הדירה. .3 השכרת דירת מגורים למשרד, או לגן ילדים, או לטווח קצר, או שהיא הכנסה מעסק, אינה פטורה מתשלום דמי ביטוח. .4 הכנסות משכר דירה למגורים שהיו פטורות מדמי ביטוח והפכו להכנסות מעסק בעקבות דיוני שומות בעקבות הלכת לשם ובירן בבית המשפט העליון - בישיבה בביטוח הלאומי נמסר לנציגי המייצגים, כי פסיקת העליון קובעת גם לביטוח הלאומי וככל שפקיד השומה יקבע את סיווג ההכנסות האלה מעסק, גם הביטוח הלאומי יתייחס להכנסה כהכנסה מעסק, כפוף למבחני הגדרת עובד עצמאי שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי. .5 בשלב זה הביטוח הלאומי מקפיא דרישות תשלום של מבוטחים שחייבים בדמי ביטוח בשל הכנסות מדמי שכירות בחו"ל ולא מחזיר דמי ביטוח, עד שיגבש את עמדתו. לצורך הקפאת דרישות תשלום ומניעת פעולות אכיפה, יש להמציא הוכחות שמדובר בהכנסה משכירות בחו"ל כמו דוח שנתי, חוזים מתורג מים, הפקדות מתאימות ועוד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==