אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 93 הפער בין מעמד המבוטח לפי חוק הביטוח הלא ומי, לבין מעמדו במס הכנסה, מעורר קשיים רבים: משפטיים ותפעוליים. אחריות המעסיק על מי שמוגדר בחוק הביטוח הלאומי כעובד שכיר בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, המעסיק )לרבות מעסיק לפי הצו( אחראי לתשלום דמי הביטוח בעד העובד. עליו לנכות מהעובד את חלקו בדמי הביטוח ולהעב יר אותם לביטוח הלאומי יחד עם חלק המעסיק בדמי הביטוח הלאומי. אם מתברר שהמעסיק לא דיווח על העובד או שלא שילם את דמי הביטוח לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי דורש ממנו לשלם את כל דמי הביטוח. הביטוח הלאומי משלם לעובד שכיר גמלה, גם אם המעסיק לא דיווח עליו או לא שילם את דמי הביטוח בעדו, ובלבד שהעובד מוכיח שהוא עבד. הביטוח הלאומי רשאי לחזור למעסיק ולתבוע ממנו החזר גמלאות ששילם או ישלם לעובד. לאור האמור לעיל, מי שמשלם לנותן שירות בעבור שירות שהוא מקבל באופן אישי, חייב לבחון כדלקמן: .1 אם מתקיימים יחסי עבודה לפי חוקי העבודה - מי שיש לו את כל הסממנים של עובד שכיר לפי משפט העבודה, נחשב ל"עובד" לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, כפי שקבע בית הדין הארצי ביום 21.8.2001 בעניין כבהד מוהנד )עב"ל 327/99 .( לדוגמה, ביום 29.4.2020 הכיר בית הדין האזורי ב ד"ר מרדכי אש כעובד שכיר לצורך זכאות לדמי אבטלה, אף על פי שהוא דיווח במשך שנים רבות כעצמאי ) 35651-08-16 .( .2 אם לא מתקיימים יחסי עובד ומעסיק, המשלם חייב לבחון אם תנאי העבודה מחייבים אותו לנכות מנותני השירות האלה דמי ביטוח כעובדים שכירים ולדווח עליהם לביטוח הלא ומי, בהתאם לצו סיווג מבוטחים. .3 חברות אינן כלולות בצו סיווג מבוטחים )הכוונה שהסכם ההתקשרות נכרת עם החברה(. רשימת כל נותני השירותים בתוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים והתנאים לביטוח לפי הצו: .1 גובה שאינו מעסיק עובדים ואין לו מקום לניהול עסק משלו הפתוח לקהל - הגמול משולם בעד פעולות גבייה המבוצעות בעיקרן על פי רשימה אישית קבועה, או באזור מגורים מוגדר מראש מאת המעסיק. .2 עובד ניקיון או חצרן, למעט מי שעיקר עיסוקו בגננות, שאינם מעסיקים עובדים - אם תחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראש. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול הע בודה. הבהרה לעניין עובדי משק בית - עובדי משק בית כלולים במסגרת צו סיווג מבוטחים, אולם בדרך כלל מתקיימים יחסי עבודה וממילא הם מוגדרים כשכירים. .3 מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז, מרכיב ומתקין תריסים - בתנאי שאינם מעסיקים עובדים ואין להם מקום לניהול עסק משלהם הפתוח לקהל - בכל תנאי העסקה, למעט כאשר ביצוע העבודה נעשה על פי התקשרות ישירה עם הצרכן המעסיק. .4 שומר - אם תחום השמירה נקבע מראש. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==