אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 92 עיסוקים מעורבים והוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח סעיף 344 קובע את כללי החיוב בדמי ביטוח של עובד שכיר, סעיף 345 קובע את כללי החיוב בדמי ביטוח של עובד עצמאי ושל מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי וסעיף 345 ב בחוק קובע את הכללים לפנסיה מוקדמת. אופן החיוב בדמי ביטוח של מבוטח בעל עיסוקים מעורבים נקבע בסעיף 371 ובת קנות שהותקנו לפיו ובסעיף 345 ב בחוק בכל הקשור לפנסיה מוקדמת. סדר העיסוקים הוא: עובד שכיר, עובד עצמאי, הכנסות שאינן מעבודה )שאינן פטורות מתשלום דמי ביטוח( ולבסוף, פנסיה מוקדמת. הרחבה בהמשך המאמר בנושא תיאום דמי ביטוח לעובד שכיר או למקבל פנסיה מוקדמת שיש לו הכנסות נוספות. "הכנסה אחרת" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אשר אינה הכנסה מעבודתו של המבוטח כעובד שכיר ואינה הכנסה מעבודתו כ"עובד עצמאי". למען הסר ספק, את דמי הביטוח משלם מבוטח שהוא עובד שכיר ו/או "עובד עצמאי" גם על "הכנסתו האחרת", גם אם ההכנסה האחרת פחותה ממחצית סך הכנסותיו. הכנסה אחרת עד סכום של 25% מהשכר הממוצע פטורה מתשלום דמי ביטוח )על פי חוזר הביטוח הלאומי, חובת התשלום אינה מן השקל הראשון אלא על ההכנסה העולה על 25% מן השכר הממוצע(. הכנסות פסיביות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח בסעיף 350 )א( לחוק הביטוח הלאומי מפורטת רשימה של הכנסות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח. להלן דוגמאות: דיבידנד, ריבית ודמי ניכיון על פי סעיף 350 )א() 6 ( לחוק הביטוח הלאומי, ההכנסות שלהלן אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח החל משנת 2008 : .1 הכנסות מדיבידנדים שחל עליהן שיעור מס מוגבל בסעיף 125 ב לפקודה )למעט הכנסה בחברה משפחתית, בחברת בית ובחברה שקופה(. בין היתר, פטורה מתשלום דמי ביטוח הכנסה מדיבידנד שמקבל בעל מניות מחברה )לרבות בעל שליטה(. .2 הכנסות ריבית ודמי ניכיון שחל עליהן שיעור מס מוגבל בסעיפים 125 ג)ב( ו 125- ג)ג( לפקודה. ריבית המחויבת בשיעור מס שולי חייבת בדמי ביטוח. דמי שכירות והכנסות פטורות ממס על פי סעיף 350 )א() 7 ( לחוק הביטוח הלאומי, ההכנסות שלהלן אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח, החל משנת 2008 : .1 הכנסות מדמי שכירות שחל עליהן מס בשיעור מוגבל:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==