אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 92 חלוקת הכנסות שאינן מעבודה בין בני זוג בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו חוזר מספר 242/2004 מחודש דצמבר 2004 והבהרות נוספות של מנהל הביטוח והגבייה בביטוח הלאומי, מפרטים את דרך הטיפול בחלוקת הכנסות שאינן מעבודה המשותפות לשני בני הזוג, שמקורן מנכסים הרשומים על שם שני בני זוג, או על שם אחד מהם. החוזר עוסק בבני זוג נשואים, באלמנים ובגרושים. האפשרות לחלוקת הנכסים על פי החוזר ניתנת בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו לה )על פי מכתב מיום 17.8.2006 , שהרחיב את ההוראות משנה אחת לשנתיים שקדמו לשנה השוטפת(. המידע האמור מגיע לביטוח הלאומי באמצעות פנייה של המבוטח או ממקורות אחרים )לדוגמה, תביעה לגמלה(. כאשר בני הזוג מעוניינים לחלק את ההכנסה שאינה מעבודה כאמור לעיל, על כל אחד מהם לפתוח עיסוק של מבוטח עם הכנסות שאינן מעבודה בטופס 6101 ולצרף הצהרה חתומה על ידי שניהם. אין צורך להצהיר מחדש על אופן החלוקה בכל שנה. כאשר הביטוח הלאומי מקבל מידע מגורמים נוספים, הוא רשאי לנהוג במידע על פי הכללים שבחוזר )לדוגמה, בעת ביקורת גבייה בתביעה לגמלה(. מומלץ לשים לב לזכאות לגמלאות בהקשר לחל וקת ההכנסות בין בני הזוג, כמו מבחן הכנסות בקצבת אזרח ותיק או בתוספת תלויים אצל נכה כללי. סוגיות בשנים 2020 ו - 2021 ביישום התוספת הראשונה של צו סיווג מבוטחים התוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים(, תשל"ב - 1972 )להלן: צו סיווג מבוטח ים, או הצו( קובעת, שאם מבוטח נכלל בגדר התנאים שקבע הצו - הוא נחשב כעובד שכיר לעניין הביטוח הלאומי, ללא צורך במבחנים נוספים. בתוספת הראשונה של הצו מפורטים המבוטחים, שכל עוד הם ממלאים את תנאי העבודה הרשומים בצו, מי שחייב בתשלום גמול העבודה הוא המעסיק לעניין הביטוח הלאומי ולכן הוא מדווח ומשלם את דמי הביטוח כאילו היה המבוטח עובד שכיר. מדובר בנותני שירותים שמקובל להתייחס אליהם כעצמא ים לעניין מס הכנסה, כמו: מורים, מרצים, מדריכים, שומרים, שחקנים, עובדי במה )מספטמבר 2020 (, מורי דרך )מספטמבר 2020 גם מורי דרך עם רכבי אשכול(, ספורטאים, עובדי ניקיון, חצרנים, מתקיני מכשירי גז, מחלקי גז, מתקיני תריסים, ממלאי תפקידים דתיים ועוד, והכל בתנאים ה רשומים בצו. לחלק גדול מנותני שירותים אלה נפגעה ההכנסה ממשבר הקורונה והם יכולים לתבוע דמי אבטלה, כיוון שלפי חוק הביטוח הלאומי הם נחשבים עובדים שכירים. יש לבדוק בכל מקרה את התנאים המדויקים שרשומים בצו סיווג מבוטחים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==