אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 91 הכנסות מדמי שכירות שחל עליהן מס בשיעור מוגבל: דמי שכירות בארץ - לפי סעיף 122 לפקודה )הכנסות ממגורים בלבד, החייבות במס בשיעור .(10% דמי שכירות מחו"ל - לפי סעיף 122 לפקודה ) הכנסות בניכוי פחת וניכוי בשל פחת החייבות במס בשיעור .(15% הכנסה שאינה הכנסה כעובד שכיר או כ"עובד עצמאי" הפט ורה ממס לפי כל סעי דין, לרבות שכר דירה פטור ממס מהשכרה למגורים, למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345 ב)א( לחוק הביטוח הלאומי, ולמעט הכנסות ששר האוצר יקבע בעתיד בתנאים שבסעיף. הרחבות בעניין שכר דירה למגורים בישראל בחוזר הביטוח הלאומי )כללי 219/04 מיום 26.10.2004 ( הוצגה הבהרה בהתאם לחוות דעת משפטית, שעל פיה הכנסות משכר דירה למגורים בישראל )שרשומות בשומה כהכנסות הל"ע - אינן מיגיעה אישית(, פטורות מדמי ביטוח ללא הגבלת סכום. הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל פטורות ללא הגבלה, בהתאם לאותה חוות דעת משפטית, גם משנת 2008 ואילך לפי חוזר ביטוח/ 1368 ממאי .2008 לגבי שכר דירה למגורים בחו"ל - הפטור מדמי ביטוח ניתן רק אם שיעור המס בישראל מוגבל, כמפורט בסעיף 350 )א( לחוק הביטוח הלאומי. להלן הבהרות נוספות הקשורות לחוזר 219/04 ועל הטיפול בפועל בביטוח הלאומי בנושא שכר הדירה למגורים בישראל: .1 הפטור מדמי ביטוח לפי החוזר על הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל אינו מוגבל בשלב זה בגובה ההכנסה מדמי השכירות )באופן שונה מהוראות מס הכנסה(, ובלבד שמדובר בדירת מגורים בישראל המושכרת למטרת מגורים )אי ן מדובר בהשכרה למגורים לטווח קצר(. מדובר בהכנסות שאינן מעבודה, ואינן מעסק או ממשלח יד )הל"ע(. .2 הטיפול בביטוח הלאומי כל עוד אין שינוי - כדי להפחית מהשומה הכנסה מהשכרת דירה למגורים שחויבה בשיעור מס שולי, המבוטח מעביר לפקיד הגבייה את העתק הדוח שהגיש למס הכנסה עם הנספח המעיד על חישוב ההכנסה משכר הדירה, את שומת המס ואת הסכמי שכר הדירה. .3 השכרת דירת מגורים לצורך עסק אינה פטורה מתשלום דמי ביטוח. דוגמאות : השכרת דירת מגורים למשרד, או לגן ילדים, או לטווח קצר. .4 הכנסות משכר דירה למגורים שהיו פטורות מדמי ביטוח והפכו להכנסות מעסק בעקבות דיוני שומות בעקבות הלכת לשם ובירן בבית המשפט העליון - בישיבה בביטוח הלאומי נמסר לנציגי המייצגים, כי פסיקת העליון קובעת גם לביטוח הלאומי וככל שפקיד השומה יקבע את סיווג ההכנסות האלה מעסק, גם הביטוח הלאומי יתייחס להכנסה כהכנסה מעסק, כפוף ל מבחני הגדרת עובד עצמאי שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==