אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 91 .2 כל עוד עצמאי אינו רשום בביטוח הלאומי כעובד עצמאי )שעונה להגדרה(, או שלא עשה את המוטל עליו כדי להירשם כעובד עצמאי )שעונה להגדרה( - הוא אינו מבוטח לענף פגיעה בעבודה בעיסוקו העצמאי. .3 חובת הרישום כעובד עצמאי לפני אירוע פגיעה בעבודה חלה גם על עצמאי שרשום בביטוח הלאומי כעצמאי שאינו עונה להגדרה, אשר הפך לעונה להגדרה. עליו לתקן את העיסוק בדחיפות. .4 על פי הפסיקה, האחריות להירשם בביטוח הלאומי מוטלת על המבוטח ולא על המייצג שלו. .5 יש חשיבות גדולה לתשלום דמי הביטוח ללא דיחוי בעיקר לגמלאות אימהות. .6 כאשר עצמאי נרשם בעיסוק של "עובד עצמאי שעונה להגדרה" בדיעבד, הוא מקבל דרישת תשלום לתאריך עתידי של 60 יום ממועד הוצאת הדרישה. לעניין זכאות לגמלאות אימהות כמו דמי לידה והורות וגמלה לשמירת היריון, יש חשיבות לתשלום דמי ביטוח לפני הלידה/שמירת היריון, גם אם מועד החיוב העתידי טרם הגיע. .7 למייצגים - מומלץ למסור את חוזר 1468 וחוזר 1438 לכל לקוח חדש שפותח תיק עצמאי במס הכנסה ובמס ערך מוסף ומבקש לחכות עם ההודעה לביטוח הלאומי על פתיחת העיסוק, או שהוא מבקש להירשם בעיסוק של "עצמאי שאינו עונה להגדרה". גמלה חוסמת על פי תקנה 11 לתקנות המקדמות, ההכנסה החייבת בתשלום מקדמות דמי ביטוח של עובד עצמאי ברבעון שקדם לפגיעה בעבודה, היא הבסיס להכנסה שממנה מחושבת גמלה בעת פגיעה בעבודה, או פגיעה בעת התנדבות מוכרת לפי חוק הביטוח הלאומי, המזכה בדמי פגיעה לתקופה של 90 ימים לפחות, בי ן שהם רצופים ובין שאינם רצופים, או פגיעה המזכה בקצבת נכות מעבודה, בקצבת תלויים או במענק לנכה ולאלמנה )חריגים רק לפי הפסיקה(. תיקון מקדמות דמי ביטוח של עצמאי ההכנסה שעל פיה מחושבות המקדמות בשנה השוטפת נקבעת על פי אחת מהאפשרויות הבאות: .1 לפי הצהרה עדכנית על ההכנסות. .2 אם לא הייתה הצהרה עדכנית - לפי שומת המס האחרונה שהתקבלה בביטוח הלאומי עד תאריך 31.12 בשנת המס הקודמת. עד קבלת השומה ממס הכנסה, המקדמות מחושבות על פי ההכנסה העדכנית ביותר שהתקבלה בביטוח הלאומי עד יום 31.12 של השנה הקודמת. עם קבלת שומה ממס הכנסה, הביטוח הלאומי יערוך את חישוב ההפרשים בדמי הביטוח ובגמלאות, ולא אמור לשנות את הבסיס למקדמות במהלך שנת המס. לאור האמור לעיל יש חשיבות רבה למעקב אחר הכנסות המבוטח במהלך שנת המס.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==