אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 90 החל משנת ,2008 חוק הביטוח הלאומי מגדיר מושג חדש - "הכנסה אחרת" - כך: הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אשר אינה הכנסה מעבודתו של המבוטח כעובד שכיר ואינה הכנסה מעבודתו כ"עובד עצמאי" )הכוונה להכנסות פסיביות, כשבמסגרת הכנסות אלה כלולות גם הכנסות של עצמאי, שלעניין חוק הביטוח הלאומי אינן כלולות בהגדרת "עובד עצמאי"(. מ בוטח שהוא גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי בו זמנית מבוטח שהוא גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי בו זמנית משלם דמי ביטוח מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2 ) 1 ( ו 2- ) 8 ( לפקודה, אחרי שנוכו דמי הביטוח מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2 ) 2 ( לפקודה, ובלבד שלא תובא בחשבון לעניי ן זה הכנסה העולה על ההפרש בין שכרו כעובד שכיר באותה שנת מס לבין ההכנסה המרבית באותה השנה. למען הסר ספק, את דמי הביטוח משלם מבוטח שהוא עובד שכיר ו/או "עובד עצמאי" גם על "הכנסתו האחרת ", גם אם ההכנסה האחרת פחותה ממחצית סך הכנסותיו. הכנסה אחרת עד סכום של 25% מהשכר הממוצע במשק פטורה מתשלום דמי ביטוח )על פי חוזר הביטוח הלאומי, חובת התשלום אינה מן השקל הראשון אלא על ההכנסה העולה על 25% מן השכר הממוצע במשק(. הכנסות פסיביות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי בסעיף 350 )א( לחוק הביטוח הלאומי מפורטת רשימה של הכנסות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח. בשנת 2008 חלו שינויי חקיקה בהכנסות אלה כמפורט להלן, ובמיוחד חל שינוי מהותי בחיוב הכנסות מדי בידנדים. דיבידנד, ריבית ודמי ניכיון על פי סעיף 350 )א() 6 ( לחוק הביטוח הלאומי, ההכנסות שלהלן אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח החל משנת 2008 : .1 הכנסות מדי ב ידנדים שחל עליהן שיעור מס מוגבל בסעיף 125 ב לפקודה )למעט הכנסה בחברה משפחתית, בחברת בית ובחברה שקופה(. בין היתר, פטורה מתשלום דמי ביטוח הכנסה מדיב ידנד שמקבל בעל מניות מחברה )לרבות בעל שליטה(. .2 הכנסות ריבית ודמי ניכיון שחל עליהן שיעור מס מוגבל בסעיפים 125 ג)ב( ו 125- ג)ג( לפקודה. ריבית המחויבת בשיעור מס שולי חייבת בדמי ביטוח. דמי שכירות והכנסות פטורות ממס סעיף 350 )א() 7 ( לחוק הביטוח הלאומי מפרט את ההכנסות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח, החל משנת .2008

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==