אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 89 העברת תלוש משכורת כאשר למבוטח יש הכנסות נוספות החייבות בדמי ביטוח מבוטחים שחייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם כעצמאים או כבעלי הכנסות פסיביות, שהם גם שכירים בו זמנית, יעבירו תלושי משכורת לביטוח הלאומי )לתחום גבייה מלא שכירים בסניף(. זאת, כדי שהמידע הקיים במחשב הביטוח הלאומי יהיה מעודכן. כאשר המידע אינו מעודכן או אינו מאו מת, המבוטח משלם בשלב הראשון דמי ביטוח בשיעור המלא במקום גם בשיעור המופחת, או משלם דמי ביטוח בשיעור מופחת בעוד שהיה אמור לשלם רק בשיעור המלא. דף תשלומים לשנת 2021 במקום דרישה למקדמות הביטוח הלאומי אינו מחייב עובד עצמאי בתשלום מקדמות כאשר משכורתו מעל ההכנסה המרבית . בתחילת שנת 2021 הביטוח הלאומי שלח למבוטחים אלה מכתב שבו הוא מבקש מהם לעדכן אם חל שינוי, ולצרף שלושה תלושי שכר עדכניים או לעדכן על הפסקת העבודה כעובד שכיר. עיסוקים מעורבים והוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח סעיף 344 קובע את כללי החיוב בדמי ביטוח של עובד שכיר וסעיף 345 קובע את כללי החיוב בדמי ביטוח של עובד עצמאי ושל מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי. אופן החיוב בדמי ביטוח של מבוטח בעל עיסוקים מעורבים נקבע בסעיף 371 ובת קנות שהותקנו לפיו. הרישא של סעיף 371 )א( במתכונתו מחודש פברואר 2004 : " 371 )א(. השר רשאי לקבוע, הן בדרך כלל והן לסוגים, הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח של המבוטחים המנויים להלן, וכוחן יפה על אף הוראות פרק זה, למעט הוראות סעיף 345 ב, ובלבד שלא יחויבו בתקנו ת לשלם דמי ביטוח מסכום העולה על ההכנסה המרבית שלפיה משתלמים דמי ביטוח..." הכוונה בריש א של סעיף 371 , שעל אף האמור בפרק ט"ו, רשאי השר לקבוע הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח, לרבות מתן פטור ותשלום בתנאים שנקבעו בתקנות, למעט בכל הקשור לפנסיה מוקדמת )שאופן ניכוי דמי הביטוח בגינן מוסדר בסעיף 345 ב לחוק(. תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(, התשל"א - 1971 )להלן גם: "תקנות הוראות מיוחדות" או "הוראות מיוחדות"( קובעות בעבור סוגים מיוחדים של מבוטחים, שפורטו בתקנות, האם הם חייבים בדמי ביטוח, על מי חלה האחריות לדווח ולשלם, מה שיעור דמי הביטוח, על אילו הכנסות חייבים המבוטחים בתשלום ואת סדר החיוב בדמי ביטוח של העיסוקים השונים. כפוף כמובן, למגבלות המינימום והמקסימום בכל תקופה. בסעיף 371 )ב( לחוק שהוסף ביום 1.1.2008 נקבע כי מבוטח שהוא עובד ש כיר ו/או עובד עצמאי, שיש לו גם הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אשר אינה הכנסה כעובד שכיר ואינה הכנסה כעובד עצמאי )הכנסה אחרת(, ישלם דמי ביטוח בעד הכנסתו האחרת בשיעור החל על הכנסה זו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==