אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 89 עובד עצמאי להלן הגדרת עובד עצמאי בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי: "עובד עצמאי", לעניין שנת מס פלונית או חלק ממנה - מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד )להלן - משלח יד(, והתקיים בו אחד מאלה: .1 הוא עסק במשלח ידו, לפחות 20 שעות בממוצע ; .2 הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל 50%- מהשכר הממוצע ; .3 הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א' ; ) "... 15% מהשכר הממוצע(. כלומר, "עובד עצמאי" על פי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, הוא מי שעוסק בשנת מס פלונית )או חלק ממנה( במשלח ידו שלא כעובד שכיר )בקשר לאותו משלח היד, כמו למשל עובד לפי התוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים(, ומתקיים בו אחד לפחות מהקריטריונים לעיל. מי שמתקיימת בו אחת החלופות לעיל נחשב "עובד עצמאי" בביטוח הלאומי. מבוטח מוגדר גם כעובד עצמאי על פי התוספת השנייה לצו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, לדוגמה: נהג מונית )כאשר לא מתקיימים יחסי עובד ומעסיק( ומי שעובד רק בביתו - בתנאים שמפורטים בצו. על פי פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בת"א מיום 4 בדצמבר 2003 )רוזנבאום חיים נ' הביטוח הלאומי, בל/ 001176/02 ( נקבע, שההכנסה שעל פיה נקבע מעמדו של העובד העצמאי בהגדרה שבסעיף 1 לחוק, תהיה ההכנסה שלפי השומה, לפני הפחתת ההפקדה בקופת גמל ודמי הביטוח הלאומי, המ ותרים בניכוי. כלומר, על פי ההכנסה בשומה, ולא על פי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח. עצמאי שאינו כלול בהגדרת "עובד עצמאי" קיימים מצבים שבהם אדם נחשב עצמאי אצל רשויות המס, אך בביטוח הלאומי ההכנסה מסווגת כהכנסה פסיבית. המצבים הללו מתקיימים כאשר יש הכנסה ממשלח יד או מעסק אך לא מתקיימים התנאים שבהגדרת "עובד עצמאי" בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי. מי שלא מתקיימים בעניינו התנאים אינו מו גדר "עובד עצמאי" והכנסותיו כעצמאי נחשבות להכנסה של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי )הכנסה פסיבית(, שחייבת בדמי ביטוח בשיעורים של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, למעט הכנסה שאינה עולה על 25% מן השכר הממוצע, הפטורה מתשלום. לדוגמה, נניח למשל שלמבוטח בן 40 יש משכורת חודשית ממוצעת בסך של 10,000 ש"ח והוא אינו רשום כ"עובד עצמאי". הכנסתו ממשלח ידו כעצמאי בכל שנת המס היא 35,000 ש"ח ושעות עבודתו הן חמש שעות בממוצע בשבוע. מאחר שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי, ההכנסה נחשבת להכנסה פסיבית. ההכנסה החייבת בדמי ביטוח בשיעור של 12% היא בסכום ההכנסה שעולה על סכום בשיעור של 25% מן השכר הממוצע. ההכנסה שחייבת בדמי ביטוח אינה מבוטחת לעניין פגיעה בעבודה. לכן, אם המבוטח נפגע במהלך עיסוקו כעצמאי או בדרך לעיסוקו העצמאי, אזי הפגיעה הזו לא תוכר כפגיעה בעב ודה, והמבוטח לא יקבל דמי פגיעה גם בעבור המשכורת שלא יקבל בתקופת אובדן הכושר.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==