אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 88 גיל פרישה לגברים הוא 67 . גיל הפרישה לנשים מפורט בטבלאות גיל הפרישה והוא גיל 62 עד יום 31.12.2021 לנשים שנולדו מחודש מאי 1947 ועד דצמבר .1959 חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו 2022- ,( התשפ"ב 2021- מעלה את גיל הפרישה לנשים החל מיום 1.1.2022 באופן הדרגתי עד גיל 65 לאישה שנולדה בחודש ינואר 1960 ואילך. התיקון בחוק כולל מנגנון שיפוי בעיקר לנשים בעלות שכר נמוך שמתקשות להשתלב בשוק העבודה. גיל פרישה לעניין חוק הביטוח הלאומי הוא הגיל, שהחל ממנו זכאי מבוטח שעומד בתנאי הזכאות )לרבות במבחן הכנסות(, לקבל קצבת אזרח ותיק )זקנה(. במקביל, החל מגיל זה אין זכאות לגמלאות שונות, כמו, קצבאות נכות כללית ודמי תאונה. הזכאות לדמי אבטלה ולגמלת ניידות היא גיל 67 לגברים ולנשים. החל מגיל פרישה מבוטח אינו משלם דמי ביטוח לאומי ובריאות על הפנסיה שלו ועל הכנסות פסיביות שונות ששילם בעדם דמי ביטוח לפני גיל הפרישה. החל מגיל פרישה שיעורי דמי הביטוח הלאומי נמוכים יותר בשל ענפי ביטוח שכבר אינם רלוונטיים החל מגיל פרישה )דמי ביטוח לענף אבטלה משולמים עד גיל 67 , גם לנשים(. מבוטחים שאינם עובדים שכירים מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום למי שאין הכנסות חייבות בדמי ביטוח מבוטחים במעמד של "לא עובד ולא עובד עצמאי" )ללא הכנסות חייבות בדמי ביטוח(, תלמיד להשכלה גבוהה כמפורט בתקנות, תלמיד ישיבה, עובד בחל"ת, מי שמצוי בהכשרה מקצועית ומי שמשלם דמי ביטוח בריאות בלבד, משלמים מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום, בהתאם לסיווגם הביטוחי. הביטוח הלאומי שולח למבוטחים שיש להם תקופות ביטוח חסרות בשנים קודמות הודעה לתשלום המינימום האמור לרציפות ביטוח. כל מבוטח שעבד, אפילו יום אחד, בחודשים שהביטוח הלאומי דורש ממנו תשלום, ישלח לביטוח הלאומי תלוש משכורת, או טופס 106 שבו מצויין חודש העבודה הרלוונטי , או את אישור המעסיק. ככל שיש טעות במספר הזהות, למשל, יש לשלוח את אישור המעסיק. לפעמים עובד החל לעבוד בסוף החודש ותלוש המשכורת של החודש הבא כולל את המשכורת בחודש הקודם )כהפרש שכר(. למשל, העובד החל לעבוד ביום 30.4.2021 והמעסיק רשם את המשכורת של יום זה בתלוש לחודש מאי 2021 . הביטוח הלאומי שלח לעובד הזה דרישה לתשלום מינימום בעד חודש אפריל 2021 . העובד אמור לשלוח את תלוש המשכורת של חודש מאי 2021 שבו מופיעה ההשלמה של חודש אפריל, לרבות הסבר, ודרישת התשלום תבוטל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==