אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 87 מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ומבוטח בעל הכנסות שאינן מעבודה בקבוצה זו נכללים סוגי מבוטחים החייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם כיוון שאינם עובדים או בשל הכנסות שאינן מעבודה, למשל: .1 מבו טח שאין לו הכנסות ולכן חייב לשלם מינימום דמי ביטוח. .2 תלמיד במוסד להשכלה גבוהה, או בישיבה, או במכללה, שאין לו הכנסות ולכן משלם מינימום. .3 מבוטח שיש לו הכנסות שאינן מעבודה )להלן גם: "הכנסות פסיביות"(. .4 מקבל פנסיה מוקדמת ו/או קצבת אובדן כושר עבודה שמקורן בפוליסה פרטית. .5 עצמאי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי. .6 תושב ישראל השוהה בחו"ל שהות של ארעי )למעט חריגים(. .7 ספורטאי - בתנאים שנקבעו בתוספת השלישית בצו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים. עצמאי שאינו כלול בהגדרת "עובד עצמאי" קיימים מצבים שבהם אדם נחשב עצמאי אצל רשויות המס, אך בביטוח הלאומי ההכנסה מסווגת כהכנסה פסיבית. המצבים הללו מתקיימים כאשר יש הכנסה ממשלח יד או מעסק אך לא מתקיימים התנאים שבהגדרת "עובד עצמאי" בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי. מי שלא מתקיימים בעניינו התנאים אינו מוגדר "עובד עצמאי" והכנסותיו כעצמאי נחשבות להכ נסה אחרת: הכנסה של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי )הכנסה פסיבית(. החל משנת 2008 , ההכנסה של מבוטח ש"אינו עונה להגדרת עובד עצמאי" כאמור לעיל, חייבת בדמי ביטוח בשיעורים של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, למעט הכנסה שאינה עולה על 25% מן השכר הממוצע במשק, ה פטורה מתשלום. לדוגמה, נניח למשל שלמבוטח בן 40 יש משכורת חודשית ממוצעת בסך של 10,000 ש"ח והוא אינו רשום כ"עובד עצמאי". הכנסתו ממשלח ידו כעצמאי בכל שנת המס היא 35,000 ש"ח ושעות עבודתו הן חמש שעות בממוצע בשבוע. מאחר שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי, ההכנסה נחשב ת להכנסה פסיבית. ההכנסה החייבת בדמי ביטוח בשיעור של 12% היא בסכום ההכנסה שעולה על סכום בשיעור של 25% מן השכר הממוצע במשק. ההכנסה שחייבת בדמי ביטוח אינה מבוטחת לעניין פגיעה בעבודה. לכן, אם המבוטח נפגע במהלך עיסוקו כעצמאי או בדרך לעיסוקו העצמאי, אזי הפגיעה הזו לא תוכר כפגיעה בעבודה, והמבוטח לא יקבל דמי פגיעה גם בעבור המשכורת שלא יקבל בתקופת אובדן הכושר. חסימת הגמלה בפגיעה בעבודה )גמלה חוסמת( על פי תקנה 11 לתקנות המקדמות, ההכנסה החייבת בתשלום מקדמות דמי ביטוח של עובד עצמאי ברבעון שקדם לפגיעה בעבודה, היא הבסיס להכנסה שממנה מחושבת גמלה בעת פגיעה בעבודה, או פגיעה בעת התנדבות מוכרת לפי חוק הביטוח הלאומי, המזכה בדמי פגיעה לתקופה של 90 ימים לפחות, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, או פגיעה המזכה בקצבת נכות מעבודה, בקצבת תלויים או במענק לנכה ולאלמנה )חריגים רק ל פי הפסיקה בשומה מיטיבה(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==