אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 86 שבסעיף 1 לחוק, תהיה ההכנסה שלפי השומה, לפני הפחתת ההפקדה בקופת גמל ודמי הביטוח הלאומי, המותרים בניכוי. כלומר, על פי ההכנסה בשומה, ולא על פי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח. רישום עובד עצמאי על פי תקנות הרישום, עובד עצמאי חייב להירש ם תוך 90 ימים מהיום שבו החל לעבוד כ"עובד עצמאי", אך עליו להירשם מיד כדי להיות מבוטח לענף פגיעה בעבודה. סעיף 77 לחוק הביטוח הלאומי קובע לעניין ביטוח נפגעי עבודה, שלגבי עובד עצמאי, התנאי לגמלה הוא שהמבוטח היה בעת הפגיעה רשום בביטוח הלאומי כעובד עצמאי, או שעש ה את המוטל עליו כדי להירשם. האחריות לדיווח על עיסוקו של העצמאי ועל תשלום דמי הביטוח חלה עליו בלבד. מבוטח שלא עשה את המוטל עליו כדי להירשם כעובד עצמאי, אינו מבוטח בענף נפגעי עבודה. אם לא שולמו דמי הביטוח כעובד עצמאי, ככל הנראה לא תהיה גם זכאות לגמלה לשמירת היריון ולדמי לידה והורות. המבוטח אחראי להודיע לביטוח הלאומי על כל שינוי בסיווגו הביטוחי. מבוטחות שאינן חייבות בדמי ביטוח לאומי ו/או בדמי ביטוח בריאות עקרת בית היא אישה נשואה )לרבות ידועה בציבור ולמעט עגונה, כמפורט בחוק(, שבן זוגה תושב ישראל המבוטח בביטוח הלאומי כחוק לענף אזרחים ותיקים ושאירים, והיא אינה עובדת כשכירה )לרבות בחל"ת( ואינה "עובדת עצמאית" על פי ההגדרות בחוק הביטוח הלאומי )"עקרת בית נכה" נחשב ת "מבוטחת חובה" כמפורט בחוק הביטוח הלאומי(. עקרת בית כאמור פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אף על פי שהיא מבוטחת בביטוח בריאות ומבוטחת באופן חלקי לענפי הביטוח הלאומי. אלמנה בת קצבה היא אלמנה, המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים מן הביטוח הלאומי בישראל. לאלמנה בת קצבה יש מעמד מיוחד בתק נות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(. ידועים בציבור ידועים בציבור הם בני זוג אשר מנהלים משק בית משותף וקשרו גורלם לחיות ביחד כנהוג בין בעל לאישה. הביטוח הלאומי רשאי להכיר גם בבני אותו מין כידועים בציבור. לגבר אין מעמד של "עקר בית". בנות זוג מאותו המין חייבות להצהיר בטופס בל/ 673 מי תהיה בת הזוג "המבוטחת" ומי תהיה "עקרת הבית". הביטוח הלאומי מסר כי ההצהרה חד פעמית, כל עוד המבוטחות הן במעמד של ידועות בציבור. ידועה בציבור לעניין זכאות לקצבת שאירים נבחנת בדרך כלל גם לפי מגורים משותפים. הביטוח הלאומי נוהג לדחות בקשות של צעירים לפני הנישואין להכרה כידועים בציבור.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==