אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 86 הערות לטבלה - .1 חיוב בשיעור 0.1% נוסף למעסיק משנת - 2019 בהוראות שעה עד דצמבר .2027 .2 בעלי שליטה בחברת מעטים אינם מבוטחים לענף אבטלה ולענף זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון של מעסיק ואינם משלמים לענפי ביטוח אלה. .3 נשים זכאיות לקבל דמי אבטלה )ככל שעומדות בתנאי החוק( עד גיל 67 ולכן שיעורי דמי הביטוח הלאומי כוללים גם תשלום דמי ביטוח לאומי לענף אבטלה: 0.21% בשיעור מלא לעובד, 0.16% בשיעור מלא למעסיק, 0.01% בשיעור מופחת לעובד, 0.03% בשיעור מופחת למעסיק. הביטוח הלאומי לא הפריד בפרסומים שלו עד שנת 2020 את שיעורי דמי הביטוח של קבוצת הנשים בין גיל פרישה לגיל 67 , ולכן מעסיקים רבים לא ניכו מהנשים האלה דמי ביטוח לאומי מלאים ולא העבירו לביטוח הלאומי את דמי הביטוח הלאומי בשיעור החוקי. החל מינואר 2021 יש לנכות את דמי הביטוח בשיעורים הנכונים, כולל על תשלומים לשני ם קודמות ועל שכר נוסף שנפרס לשנים קודמות. .4 זכאות לקצבה מהביטוח הלאומי בשל נכות מזכה בפטור בתשלום דמי ביטוח לאומי לענפי ביטוח מסוימים )אך לא פוטר מתשלום דמי ביטוח בריאות( לפי סעיף 351 וסעיף 220 א לחוק הביטוח הלאומי: • מקבל קצבת נכות כללית מלאה מהביטוח הלאומי בישראל, לתקופה של שנה לפחות, או לצמיתות. • מקבל קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות מהביטוח הלאומי בישראל. .5 מקבל קצבת אזרח ותיק פטור מניכוי דמי ביטוח לאומי ובריאות במשכורת. מקבל קצבת נכות מעבודה שזכאי לקבל קצבת אזרח ותיק אך בחר לקבל קצבת נכות מעבודה, הוא כמו מבוטח שמקבל קצבת אזרח ותיק. .6 תורם איברים אשר קיבל פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות מהביטוח הלאומי. קוד האוכלוסייה )עובד( בביטוח הלאומי של תורם איברים הוא .16 .7 מעמדו של תושב זר ממדינת אמנה לביטחון סוציאלי נמצא בשלב זה בברור משפטי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==