אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 85 סוגיות הקשורות לעצמאים ולבעלי הכנסות שאינן מעבודה האחריות לדיווח ולתשלום דמי ביטוח של מבוטחים שאינם שכירים האחריות על הדיווח לביטוח הלאומי ולתשלום דמי הביטוח חלה רק על העצמאי. אי רישום כ"עובד עצמאי", או אי תשלום דמי הביטוח במועד, או דיווח על הכנסה נמוכה מדי לצורך תשלום מקדמות, יכולים בתנאים מסוימים, לשלו ל זכויות לגמלאות, כולן או חלקן. הביטוח הלאומי מכיר בנגיף הקורונה כפגיעה בעבודה למי שמוכיח שנפגע תוך כדי ועקב העבודה. נותן משנה חשיבות לרישום כעובד עצמאי ולתשלום מקדמות לפי ההכנסה המעודכנת. סעיף - 342 מי חייב לדווח ולשלם דמי ביטוח : ")א( מבוטח שהוא עובד עצמאי, ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, חייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם; ואולם מבוטחת לפי פרק ג' בלבד מכוח היותה אשת מבוטח אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח". עובד עצמאי להלן הגדרת עובד עצמאי בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי: "עובד עצמאי , לעניין שנת מס פלונית או חלק ממנה - מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד )להלן - משלח יד(, והתקיים בו אחד מאלה: .1 הוא עסק במשלח ידו, לפחות 20 שעות בממוצע . .2 הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל 50%- מהשכר הממ וצע . .3 הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א'. " כלומר, "עובד עצמאי" על פי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, הוא מי שעוסק בשנת מס פלונית )או חלק ממנה( במשלח ידו שלא כעובד שכיר )בקשר לאותו משלח היד(, ומתקיים בו אחד מאלה: .1 הוא עוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע. .2 הכנסתו ממשלח ידו היא לפחות 50% מן השכר הממוצ ע במשק. .3 הוא עוסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא לפחות 15% מהשכר הממוצע במשק. מי שמתקיימת בו אחת החלופות לעיל נחשב "עובד עצמאי" בביטוח הלאומי. מבוטח מוגדר גם כעובד עצמאי על פי התוספת השנייה לצו סיווג מבו טחים וקביעת מעבידים, לדוגמה: נהג מונית )כאשר לא מתקיימים יחסי עובד ומעסיק( ומי שעובד רק בביתו - בתנאים שמפורטים בצו. על פי פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בת"א מיום 4 בדצמבר 2003 )רוזנבאום חיים נ' הביטוח הלאומי, בל/ 001176/02 ( נקבע, שההכנסה שעל פיה נקבע מעמדו של העובד העצמאי בהגדרה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==