אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 84 יש לנ כות את דמי הביטוח בשיעורים הנכונים, כולל על תשלומים לש נים קודמות ו על שכר נוסף שנפרס לשנים קודמות. .4 מקבל קצבת נכות מעבודה שזכאי לקבל קצבת אזרח ותיק אך בחר לקבל קצבת נכות מעבודה, הוא כמו מבוטח שמקבל קצבת אזרח ותיק. .5 תורם איברים אשר קיבל פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות מהביטוח הלאומי. מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום למי שאין הכנסות חייבות בדמי ביטוח מבוטחים במעמד של "לא עובד ולא עובד עצמאי" )ללא הכנסות חייבות בדמי ביטוח(, תלמיד, תלמיד ישיבה, עובד בחל"ת, מי שמצוי בהכשרה מקצועית ומי שמשלם דמי ביטוח בריאות בלבד, משלמים מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום, בהתאם לסיווגם הביטוחי. המקדמות הרבעוניות נגזרות מן הש כר הממוצע במשק שהוא 10,551 ש"ח בשנים 2020 עד .2022 בסיס המינימום שלפיו מחושבים דמי ביטוח לאומי למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי שאין לו הכנסות - הוא 4,750 ש"ח לרבעון ) 15% כפול שכר ממוצע במשק לכל חודש(, ולתלמיד )לרבות תלמיד ישיבה( ולמי שמצוי בהכשרה מקצועי ת - 1,583 ש"ח לרבעון ) 5% כפול שכר ממוצע במשק בכל חודש(. דמי ביטוח בריאות מחושבים בסכום קבוע של 104 ש"ח בחודש בשנים 2019 ואילך. התשלום מחושב כדלקמן: לרבעון 312 = 531 ) + x (9.61% - 5% 4,750 )שהם 177 ש"ח לחודש(. לרבעון 312 = 385 ) + x (9.61% - 5% 1,583 )שהם 128 ש"ח לחודש(. הביטוח הלאומי שולח למבוטחים שיש להם תקופות ביטוח חסרות בשנים ,2018 2019 הודעה לתשלום המינימום האמור לרציפות ביטוח. כל מבוטח שעבד, אפילו יום אחד, בחודשים שהביטוח הלאומי דורש ממנו תשלום, ישלח לביט וח הלאומי תלוש משכורת, או טופס 106 שבו מצויין חודש העבודה הרלוונטי, או את אישור המעסיק. ככל שיש טעות במספר הזהות, למשל, יש לשלוח את אישור המעסיק. השכר הממוצע במשק וקביעת "הסכום הבסיסי" החל בחודש ינואר 2006 נוסף מושג חדש לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, הת שנ"ה - 1995 )להלן: "חוק הביטוח הלאומי"( והוא "הסכום הבסיסי". הסכום הבסיסי משמש בעיקר בסיס לתשלומי גמלאות ולחישוב ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח. הסכום הבסיסי לגמלאות, כגון: נכות כללית, דמי פגיעה, מענק לידה ודמי לידה, דמי תאונה וגמלאות ניידות, הוא 8,915 ש"ח ל חודש )הכנסה מרבית - 44,575 ש"ח לחודש( בשנת 2020 וללא שינוי בשנת .2021 הסכום הבסיסי לגמלאות, כגון גמלאות אזרח ותיק )זקנה( ושאירים וכן חישוב ההכנסה המרבית לעניין תגמולי מילואים ולעניין דמי ביטוח, הוא 8,804 ש"ח לחודש )הכנסה מרבית - 44,020 ש"ח לחודש( לשנים 2020 ו - .2021 לא יהיה שינוי בסכום הבסיסי גם בשנת .2022 דמי אבטלה מרביים מבוססים על השכר הממוצע ) 10,551 ש"ח לחודש בשנים 2020 עד .(2022

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==