אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 83 מס ערך מוסף .13 כל התקשרות עם בעלים של מקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לרכישת הזכות ולבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן. .14 כל החזקה במישרין ובעקיפין, של מלכ"ר או מוסד כספי ב "עוסק" בשיעור של 75% לפחות. הדיווח יעשה באמצעות טופס .872 חובת הדיווח בקבלת חוות דעת ובנקיטת עמדה חייבת בדיווח סעיפים 131 ד ו 131- ה לפקודת מס הכנסה קובעים הנחיות דיווח מסוימות לגבי שימוש בחוות דעת שניתנה מיום 1.1.2016 ואילך, וכן לגבי מה שהם הגדירו כעמדה החייבת בדיווח משנת 2016 ואילך. חוות דעת תהיה חייבת בדיווח אם שכר הטרחה בגינה כולל מענק הצלחה וגבוה מ - 100,000 ש"ח או שהמדובר בחוות דעת שמי שכתב אותה עשה זאת מעל שלוש פעמים )נותן חוות הדעת צריך לציין שהיא חוות דעת מדף(. ההנחיות חלות על יחיד או חבר בני אדם, בתנאי שהכנסתם בשנת המס, למעט רוו ח הון, עולה על 3 מיליון ש"ח וההכנסה הקשורה לחוות הדעת עולה על 1.5 מליון ש"ח . חוות דעת שדווחה ככזו לא חייבת להימסר לרשות המיסים. הדיווח יעשה באמצעות טופס .1345 עמדה חייבת בדיווח היא עמדה בנושא שדומה לעמדות שרשות המיסים מפרסמת באינטרנט מעת לעת. עמדות הרשות משקפות את עמדתה ביחס לסוגיות מיסוי שונות. אם בדוח יושמה גישה הנוגדת את עמדת הרשות כאשר יתרון המס )בין אם זה הנחה, הקלה, דחייה של תשלום מס או הימנעות מניכוי מס ועוד( הנובע מכך עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. הדיווח ייעשה באמצעות טופס .1346 אי דיווח כאמור הן על "חוות דעת" והן על "עמדה חייבת בדיווח" מהווה עברה פלילית.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==