אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 82 רשימת תכנוני מס החייבים בדיווח : מס הכנסה .1 העברת תשלומים בסך 2 מיליון ש"ח לשנה לפחות, בשל דמי ניהול/י י עוץ בין צדדים קשורים, כשבעקבות העברתם פחת סכום המס שהיה צריך להשתלם אילולא הועברו וזאת לאור העובדה ששיעורי המס החלים על מקבל ההכנסה נמוכים/פטורים. .2 מכירת נכס לצד קשור, שיצרה הפסד בר קיזוז למוכר בסכום של 2 מיליון ש"ח לפחות. .3 מכירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מקרוב והמוכר מכר את הנכס תוך 3 שנים מיום שהגיע לידיו ונוצר לו בעקבות המכירה הפסד בסכום של 2 מיליון ש"ח לפחות, הניתן לקיזוז. .4 מכירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מקרוב והמוכר מכר את הנכס תוך 3 שנים מיום שהגיע לידיו וכנגד הרווח שנוצר לו בעקבות המכירה קוזז הפסד קודם שהיה לו, בסכום של 2 מיליון ש"ח לפחות. .5 מחילת חוב בין צדדים קשורים, כשנוצר הפסד או רווח בסכום של 1 מיליון ש"ח לפחות, אשר קוזז מהכנסות המוחל/נמחל ובעקבות המחילה פחת סכום המס שהיה צריך להשתלם אילולא מחילת החוב. .6 פירעון יתרת חובה בסכום של 1 מיליון ש"ח לפחות, של יחיד בעל מניות בחברה ברבעון האחרון של שנת המס, כאשר ברבעון העוקב גדלה יתרת החובה שלו ב 25%- לפחות מהסכום שנפרע. .7 רכישת אמצעי שליטה בחבר בני - אדם כשלרוכש הומחתה זכותו של אחר כלפי חבר בני - האדם והרוכש הגיע במקביל להסדר לתשלום מקצת החוב לצד ג' ונוצרה לרוכש יתרת זכות. .8 רכישת 50% מאמצעי השליטה של חברה בתקופה של 24 חודשים, כשלחברה הפסד בר קיזוז בסכום של 3 מיליון ש"ח לפחות. .9 רכישה או החזקה של תושב ישראל ב 25%- או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני - אדם תושב מדינה שאינה מדינת אמנה וקבלת תקבולים מאותו חבר בני - אדם בשווי כולל של 1 מיליון ש"ח לפחות, בשנת המס. .10 רכישה או החזקה של תושב ישראל ב 25%- או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני - אדם תושב מדינת אמנה, שמעל 50% משווי נכסיה או השימוש בהם נעשה בישראל, במישרין או בעקיפין וקבלת תקבולים מאותו חבר בני - אדם בשווי כולל של מיליון ש"ח לפחות, בשנת המס. .11 העברת הפסדים בסכום של חצי מיליון ש"ח לפחות, מחברה משפחתית לנישום המייצג שמקורם בתשלומים ששולמו לו, ונדרשו על ידה כהוצאה. הדיווח יעשה באמצעות טופס .1213 מיסוי מקרקעין .12 כל התקשרות עם בעלים של מקרקעין בעסקת מתן שירותי בניה או למתן שירותי מימון לבניה, כשהתמורה מחושבת לפי התמורה ממכירת המקרקעין וכן התקשרות עם בעלים של מקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==