אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 81 חלק י - דיווחים והודעות לרשויות המס חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה חלה חובה לדווח תוך 30 יום על כל מכירה הונית, בין אם נבע מהמכירה רווח הון או שנוצר הפסד הון ולשלם מקדמה מסכום המס החל על הרווח, אם היה כזה. לגבי ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה )בישראל או מחוץ לישראל( או לגבי מכירת קרן נאמנות נקבע שבכל מקרה בו נוכה במועד מכירתן מס במקור מרווח ההון, לא יהיה צורך בדיווח כאמור. אם לא נוכה מס במקור מרווח ההון והמוכר חייב בהגשת דוח שנתי, נקבע כי המוכר יהיה חייב בהגשת דוח על רווח ההון ותשלום המקדמה בגין רווח ההון, פעמיים בשנה: ביום 31 ביולי בשל מכירות שהיו במחצית הראשונה של השנה וב 31- בינואר של השנה העוקבת, בגין מכירות שהיו במחצית ה שנייה של השנה. חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין על פי סעיף 75 לחוק מיסוי מקרקעין, חלה חובה לדווח תוך 30 יום על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין - חל מתיקון 76 לחוק ) 1.8.2013 ( כל הקצאת מניות כאמור חייבת במס רכישה. חובת דיווח על תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס מכח סעיפים 131 ד, 131 ה ו 131- )ז( לפקודת מס הכנסה )שמכוחו הותקנו תקנות "תכנון מס החייב בדיווח"( , סעיפים 67 ג, 67 ד ו 67- )ה( לחוק מע"מ וסעיפים 231 ד ו 231- ה לפקודת המכס, על כל נישום לבדוק אם עליו לתת גלוי בקשר עם: .1 ביצוע פעולה המהווה תכנון מס )בחלק מתכנוני המס רק בהתקיים רף כספי מסויים(. .2 נקיטת עמדה פרשנית מסויימת )רק אם התקיים רף כספי מסויים(. .3 קבלת חוות דעת. אי דיווח על תכנון המס החייב בדיווח הינו עבירה פלילית על פי סעיף 216 לפקודה. כמו כן, אם פקיד השומה לא יקבל את תכנון המס הנ"ל יהא הנישום חייב בקנס בשיעור של 30% מסכום הגרעון שנוצר בשל תכנון המס.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==