אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 77 הוצאות אחזקת רכב "רכב" - כל רכב המוגדר ברישיון מסוג M1 ו N1- ואופנוע שסיווגו L3 )אופנוע שנפח המנוע שלו עולה על 33 כ"ס(. הוצאות לאחזקת רכב תוכרנה במגבלות המפורטות להלן: רכב תפעולי "רכב תפעולי" הוא רכב שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי נתקיימו בו אחד מאלה: .1 רכב ביטחון - כהגדרתו בתקנות התעבורה. הכוונה לאמבולנסים, רכבי משטרה וכיבוי אש. .2 רכב שלא הועמד על ידי המעסיק לרשות עובד והרכב משמש אך ורק לצורך העסק ואינו יוצא ממקום העסק בתום שעות העבודה. במקום העבודה הכוונה למקום העסק שאינו בבית המגורים. לגבי רכב תפעולי נקבע כי לא נדרשת בגינו זקיפת שווי וכי כל ההוצאות בגינו יותרו בניכוי. רכב הצמוד לעובד הוצאות בגין רכב צמוד לעובד )שבגינו חייבים לזקוף שווי רכב(, יותרו בניכוי במלואן. יש לשים לב, שבעיקרון אצל חברה לא אמור להיות רכב שהוא אינו תפעולי וגם אינו צמוד. במידה וקיים רכב שאינו צמוד לעובד אחד, כלומר מספר עובדים "נהנים" ממנו ולא ניתן לייחס את ההטבה בין העובדים, הרי ש ב מקרה כזה שבו לא נזקף שווי שימוש בגין אותו רכב, כל ההוצאה לא תותר לחברה בניכוי. הוצאות רכב אצל עצמאים הוצאות רכב של עצמאי )ברכב שאינו צמוד לעובד שלו(, יותרו בניכוי על פי הגבוה מבין השניים: .1 45% מתוך הוצאות אחזקת הרכב )ובאופנוע - 25% .( .2 סך הוצאות אחזקת הרכב בניכוי שווי רכב מסוג זה אילו היה מוצמד לעובד. רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו אוטובוס ציבורי או מונית - יותרו בניכוי סך הוצאות אחזקת רכב בניכוי שווי השימוש ברכב או סכום בגובה 90% מהוצאת אחזקת הרכב לפי הגבוה. רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו רכב סיור או מדברי - יותרו בניכוי סך הוצאות אחזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב או סכום בגובה 80% מהוצאת אחזקת הרכב לפי הגבוה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==