אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 76 שווי שימוש ליניארי - רכב שנרשם לאחר 1.1.2010 בחודש ינואר 2010 נכנס לתוקף תיקון לתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב(. על - פי התיקון, יחושב שווי השימוש של כלי רכב חדשים )שנרשמו לראשונה מ - 1.1.2010 ( לפי השיטה הליניארית, לפיה סכום שווי השימוש יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת מחיר הרכב לצרכן בשיעור שווי השימוש. משנת 2011 ואילך שיעור שווי השימוש הוא 2.48% מהמחיר לצרכן של כלי הרכב. תקרת המחיר לצרכן לצורך חישוב שווי השימוש בשנת 2021 נקבעה לסכום של 506,040 ש"ח. לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה לפני 1.1.2010 , תמשיך לחול שיטת קבוצות המחיר. רשות המ י סים מפרסמת את המחיר לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם, באתר רשות המ י סים באינטרנט, בכתובת הבאה: www.shaam.gov.il/mm-usecar . המידע באתר מובא במתכונת של שאילתא לחיפוש לפי קוד תוצר וקוד דגם )בהתאם לשיטת הקודים של משרד הרישוי, כפי שאלה מוטבעים על גבי רישיון הרכב( וכן במתכונת של קבצי Excel להורדה. החלטת מיסוי בעניין שווי שימוש ברכב ביום 30.7.2012 פורסמה החלטת מיסוי 4586/12 הדנה בעניין שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות. המדובר בחברה העוסקת במתן שירות בכל רחבי הארץ המעסיקה טכנאי שירות המטפלים באלפי לקוחות. השירות ניתן במהלך 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע. בכל יום כ 10%- מהטכנאים הינם כוננים בשעות שמעבר לשעות העבודה. לטענת הטכנאים למעלה מ 75%- מהשימוש ברכב )על - פי קילומטרים( ה ינו שימוש לצרכי מתן השירות, ולפיכך ביקשו הטכנאים לקבוע את שווי השימוש הפרטי על פי חישוב פרטני לכל עובד. לפי החישוב המוצע על ידי המבקשים, שווי השימוש ברכב לעובד יהיה בהתאם לחלק היחסי מסך העלות הכוללת של השימוש ברכב, לפי יחס הנסיעות הפרטיות בפועל של אותו עו בד מסך הנסיעות ברכב. הבקשה נדחתה והובהר כי, יש לחייב את הטכנאים בשווי שימוש ברכב כאמור בתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב(, התשמ"ז - .1987 עוד הובהר כי, שווי השימוש ברכב נקבע בתקנות מכוח סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 2 ) 2 ( לפקודת מס הכנסה ובהתאם לרכב שהוצמד לע ובד. פס"ד בעניין חכם את אור זך עורכי דין ואור חי הנדסה בע"מ בחודש מאי 2019 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בעניינם של חכם את אור - זך עורכי דין ואור חי הנדסה בע"מ ובו נקבע כי חישוב ההטבה הגלומה בהעמדת רכב לרשות עובד, הקבוע בתקנה 2 )א( לתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב( התשמ"ז - 1987 מהווה כלל מחייב אשר לא ניתן לסטו ת ממנו. הסדרת אופן החישוב בדרך של נוסחה אחידה וברורה מקדמת את היעילות והפשטות בגביית המס. לפיכך, אין לקבל את הנתונים הנצברים באמצעות תוכנת Save Tax ודומיה והם אינם יכולים לשמש בסיס לקביעת שווי השימוש ברכב.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==