אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 76 הוצאות אחזקת טלפון שאינו נייד על מנת שיותרו הוצאות בשל אחזקת טלפון במקום המגורים, יש להוכיח כי בית המגורים משמש את עיקר עיסוקו או משלח ידו של הנישום. המדובר במקום המגורים של הנישום שהוא בעל העסק עצמו, או של בעל שליטה בחבר בני אדם שבבעלותו הע סק. ההוצאות שיותרו בשל שיחות טלפון עסקיות ממקום המגורים שיחות טלפון בארץ .1 אם ההוצאה לא עלתה על 25,700 ש"ח בשנה - 80% מההוצאות או חלק מההוצאות העולה על 2,600 ש"ח, לפי הנמוך. .2 אם ההוצאה עלתה על 25,700 ש"ח לשנה - חלק מההוצאות העולה על 5,100 ש"ח. .3 אם מקום המגורים שימש את עיקר העיסוק בחלק מהשנה, יותר חלק מההוצאות הנ"ל באופן יחסי לתקופת השימוש. שיחות טלפון לחו"ל שיחות טלפון לחו"ל יותרו אם נוהל רישום כנדרש. להבדיל מהוצאות טלפון בארץ, אין חובה שמקום המגורים ישמש את עיקר עסקו של הנישום. הוצאות אחזקת טלפון נייד )סלולרי( מותר לעסק או למשלח יד לנכות את כל הוצאותיו בשל טלפון נייד אשר הועמד לרשות עובדיו. אם העובד משלם למעסיק עבור חלק מהשימוש אזי יופחת סכום זה מההוצאה המותרת. כאשר הטלפון הנייד לא הועמד לרשות העובד - לא יותרו בניכוי הוצאות בסכום של 1,380 ש"ח לשנה או מחצית מההוצאות, הנמוך שבהם. סכום ההוצאה שאינו מותר בניכוי מוגדר כ" הוצאה עודפת ", והחייבים בתשלום מקדמות בגין הוצאות עודפות צריכים לשלם בגינה מקדמה. חיוב במס של שכיר שמעסיקו העמיד לרשותו טלפון נייד אם מעסיק מעמיד לרשות עובדו טלפון נייד כאמור או משתתף בהוצאותיו לטלפון כאמור, יחויב העובד במס על 50% מסכום ההוצאה החודשית, או על 115 ש"ח לחודש, לפי הנמוך מביניהם. מסכום השווי, הנחשב כהטבה חייבת במס של העובד, יש להפחית את הסכום ששילם העובד בשל טלפון נייד זה. תקנות אלה אינן חלות על טלפון נייד המותקן במרכזיית העסק.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==