אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 75 בחודש נובמבר 2017 יצאה מטעם רשות המיסים הבהרה שנועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים, פעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד )ואז תוכר ההוצאה בידי המעסיק .( ההנחיה קובעת כי במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שלהלן, ניתן לראות באירוע ככזה שבו טובת המעסיק גוברת על טובת העובד, ולכן אין צורך לזקוף שווי לעובדים: .1 צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים, כגון: מקום עבודה בעל מספר רב ש ל עובדים, נדרשת עבודת צוות וכיו"ב. .2 ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע. .3 ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם. .4 העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו )לרבות כל קרוב, כהגדרתו בסעיף 76 )ד( לפקודת מס הכנסה(. .5 פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה. במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות, יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות. .6 לוח הזמנים של הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק. .7 הפעילות נערכת בישראל. .8 מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה. בנוסף, קובעת ההנחיה כי: .1 על המעסיק לשמור מסמכים מאמתים לקיום הכללים לעיל. .2 העלויות הינן סבירות ביחס לפעילות ומטרתה. לעניין זה עלויות סבירות הינן כ 400- ש"ח לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ש"ח ליום פעילות הכוללת לינה. .3 בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו, יש לזקוף להכנסתו של העובד את שווי הטבה. הוצאות ביגוד הוצאות ביגוד יוכרו בתנאים הבאים: .1 אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי העבודה, כגון סרבל טייסים, חלוק אחיות, גלימה שחורה של עורכי דין, קסדה וכיו"ב - ההוצאה תוכר במלואה. .2 אם מדובר בביגוד שניתן להשתמש בו גם שלא לצרכי העבודה, כגון חליפת מדים ייצוגית להופעת עורכי דין, חליפת מדים ייצוגית )גם אם סמל העסק מוטבע בה( - יותרו לניכוי 80% מההוצאה. .3 נקבע כי "בגדים המשמשים לצרכי העבודה" הינם אלה שניתן לראות בהם באופן בולט את ההשתייכות לעסק או שעל פי דין קיימת חובה ללבוש אותם . אם לא מתקיימים תנאים אלה אזי אין מדובר ב"ביגוד לצרכי העסק". בנסיבות אלה, אם ביגוד ממומן על ידי המעסיק עבור עובדיו, הוא יחשב כטובת הנאה ששוויה ייזקף להכנסת העובד ויחולו כל הכללים החלים על משכורת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==