אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 74 .3 אם מקום המגורים שימש את עיקר העיסוק בחלק מהשנה, יותר חלק מההוצאות הנ"ל באופן יחסי לתקופת השימוש. שיחות טלפון לחו"ל שיחות טלפון לחו"ל יותרו אם נוהל רישום כנדרש. להבדיל מהוצאות טלפון בארץ, אין חובה שמקום המגורים ישמש את עיקר עסקו של הנישום. הוצאות אחזקת טלפון נייד )סלולרי( מותר לעסק או למשלח יד לנכות את כל הוצאותיו בשל טלפון נייד אשר הועמד לרשות עובדיו. אם העובד משלם למעסיק עבור חלק מהשימוש אזי יופחת סכום זה מההוצאה המותרת. כאשר הטלפון הנייד לא הועמד לרשות העובד - לא יותרו בניכוי הוצאות בסכום של 1,260 ש"ח לשנה או מחצית מההוצאות, הנמוך שבהם. סכום ההוצאה שאינו מותר בניכוי מוגדר כ" הוצאה עודפת ", והחייבים בתשלום מקדמ ות בגין הוצאות עודפות צריכים לשלם בגינה מקדמה. חיוב במס של שכיר שמעסיקו העמיד לרשותו טלפון נייד אם מעסיק מעמיד לרשות עובדו טלפון נייד כאמור או משתתף בהוצאותיו לטלפון כאמור, יחויב העובד במס על 50% מסכום ההוצאה החודשית, או על 105 ש"ח לחודש, לפי הנמוך מביניהם. מסכום השווי, הנחשב כהטבה חייבת במס של העובד, יש להפחית את הסכום ששילם העובד בשל טלפון נייד זה. תקנות אלה אינן חלות על טלפון נייד המותקן במרכזיית העסק. הוצאות אחזקת רכב "רכב" - כל רכב המוגדר ברישיון מסוג M1 ו N1- ואופנוע שסיווגו L3 )אופנוע שנפח המנוע שלו עולה על 33 כ"ס(. הוצאות לאחזקת רכב תוכרנה במגבלות המפורטות להלן: רכב תפעולי "רכב תפעולי" הוא רכב שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי נתקיימו בו אחד מאלה: .1 רכב ביטחון - כהגדרתו בתקנות התעבורה. הכוונה לאמבולנסים, רכבי משטרה וכיבוי אש. .2 רכב שלא הועמד על ידי המעסיק לרשות עובד והרכב משמש אך ורק לצורך העסק ואינו יוצא ממקום העסק בתום שעות העבודה. במקום העבודה הכוונה למקום העסק שאינו בבית המגורים. לגבי רכב תפעולי נקבע כי לא נדרשת בגינו זקיפת שווי וכי כל ההוצאות בגינו יותרו בניכוי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==