אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 73 .7 הפעילות נערכת בישראל. .8 מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין ה עובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה. בנוסף, קובעת ההנחיה כי: .1 על המעסיק לשמור מסמכים מאמתים לקיום הכללים לעיל. .2 העלויות הינן סבירות ביחס לפעילות ומטרתה. לעניין זה עלויות סבירות הינן כ 400- ש"ח לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ש"ח ליום פעילות הכוללת לינה. .3 בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו, יש לזקוף להכנסתו של העובד את שווי הטבה. הוצאות ביגוד הוצאות ביגוד יוכרו בתנאים הבאים: .1 אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי העבודה, כגון סרבל טייסים, חלוק אחיות, גלימה שחורה של עורכי דין, קסדה וכיו"ב - ההוצאה תוכר במלואה. .2 אם מדובר בביגוד שניתן להשתמש בו גם שלא לצרכי העבודה, כגון חליפת מדים ייצוגית להופעת עורכי דין, חליפת מדים ייצוגית )גם אם סמל העסק מוטבע בה( - יותרו לניכוי 80% מההוצאה. .3 נקבע כי "בגדים המשמשים לצרכי העבודה" הינם אלה שניתן לר אות בהם באופן בולט את ההשתייכות לעסק או שעל פי דין קיימת חובה ללבוש אותם . אם לא מתקיימים תנאים אלה אזי אין מדובר ב"ביגוד לצרכי העסק". בנסיבות אלה, אם ביגוד ממומן על ידי המעסיק עבור עובדיו, הוא יחשב כטובת הנאה ששוויה ייזקף להכנסת העובד ויחולו כל הכללים החלים על משכורת. הוצאות אחזקת טלפון שאינו נייד על מנת שיותרו הוצאות בשל אחזקת טלפון במקום המגורים, יש להוכיח כי בית המגורים משמש את עיקר עיסוקו או משלח ידו של הנישום. המדובר במקום המגורים של הנישום שהוא בעל העסק עצמו , או של בעל שליטה בחבר בני אדם שבבעלותו הע סק. ההוצאות שיותרו בשל שיחות טלפון עסקיות ממקום המגורים שיחות טלפון בארץ .1 אם ההוצאה לא עלתה על 23,900 ש"ח בשנה - 80% מההוצאות או חלק מההוצאות העולה על 2,400 ש"ח, לפי הנמוך. .2 אם ההוצאה עלתה על 23,900 ש"ח לשנה - חלק מההוצאות העולה על 4,800 ש"ח.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==