אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 72 לעובד . כמו כן , הסביר בית הדין כי הן נוחות המעביד והן הנאת העובד אינם נבחנים ב"משקפי המעביד" כי אם ב"משקפיים אובייקטיבים", תוך התייחסות לעובד ולתפקיד שהוא ממלא. כחלק מיישום מבחן נוחות המעביד או הנאת העובד בעניין טרפיק , בית הדין נתן משקל, בין היתר, למבחנים הבאים: • החברה ערכה את אירועי הגיבוש רק בישראל. • אירועי הגיבוש נערכים אך ורק במהלך שבוע העבודה , על חשבון ימי העבודה. • העובדים מקבלים שכר בעבור השתתפותם בימי הגיבוש. • לעובדים אין אפשרות לצרף בני משפחה. • עובד שנעדר נדרש לספק למעסיק הסבר מתקבל על הדעת. • החברה קובעת את סדרי הישיבה באוטובוסים ואת אופן חלוקת העובדים בפעילויות חברתיות בהתאם לצורכי הגיבוש של החברה. • שלושה עובדים לנים בכל חדר ואין לעובדים זמן חופשי לעצמם. מכאן הגיע בית הדין למסקנה כי העובדים אינם מפיקים "טובת הנאה ניכרת" מאותם אירועי גיבוש. זאת ועוד, נקבע כי אירועי הגיבוש נועדו לאפשר היכרות ושיתוף בין העובדים ובין המחלקות השונות ובכך לסייע ביצירת תרבות ארגונית אחידה אשר תומכת בהשגת המטרות העסקיות של החברה. נוכח חשיבות הגיבוש לתפקודה של החברה קבע בית הדין כי , החברה היא הנהנית העיקרית מהאירועים שהפיקה. לפיכך, קיבל בית הדין את תביעתה של החברה וקבע כי לא היה מקום לחייב את החברה בניכוי דמי ביטוח לאומי משכרם של העובדים בגין אירועי הגיבוש. לדעתנו, דומה כי אין חולק על כך שפעילויות חברתיות עשויות לשפר את הגיבוש בין העובדים ואת הזדהותם עם מקום העבודה, ובכך הן תורמות לתפוקה והפריון של העובדים. הפרשנות שניתנה על ידי בית הדין בעניין " טרפיק" לקחה בחשבון את האינטרס המובהק של המעסיק בקיומן של פעילויות חברתיות בקרב עובדיו תוך הפנמה שאף שהעובדים נהנים לא אחת מהפעילות, מטרתן העיקרית אינה להיטיב עמם אלא לקדם אינטרסים של המעסיק. בחודש נובמבר 2017 יצאה מטעם רשות המיסים הבהרה שנועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים, פעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד )ואז תוכר ההוצאה בידי המעסיק .( ההנחיה קובעת כי במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שלהלן, ניתן לראות באירוע ככזה שבו טובת המעסיק גוברת על טובת העובד, ולכן אין צורך לזקוף שווי לעובדים: .1 צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים, כגון: מקום עבודה בעל מספר רב ש ל עובדים, נדרשת עבודת צוות וכיו" ב. .2 ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע. .3 ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם. .4 העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו )לרבות כל קרוב, כהגדרתו בסעיף 76 )ד( לפקודת מס הכנסה(. .5 פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה. במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות, יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות. .6 לוח הזמנים של הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==