אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 71 "מועסק" - לרבות הבעלים ובני משפחותיהם העובדים בעסק וכן שותפים העובדים בעסק. לעניין זה - חניך או מי שעבד לא יותר מארבע שעות ביום ייחשב לחצי מועסק. מי שעבד בעסק חלק משנת המס ייחשב לחלק ממועסק כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה. מודגש ומובהר - אין חובת ניהול כפולה לתוספת ה' )בעלי מקצועות חופשיים( או תוספת ו' )רופאים( בלא קשר לרמת המחזור ו/או מספר המועסקים בהם. נסיעה עסקית לחו"ל הוצאה בגין נסיעה לחו"ל תותר בניכוי במידה שהייתה הכרחית לייצור ההכנסה. הפירוט הנדרש לגבי כל נסיעה הינו: שם הנוסע, מטרת הנסיעה, יעד הנסיעה, תקופת השהיה בחו"ל, הוצאות במט"ח והוצאות בארץ )לרכישת כרטיסים(, הוצאות לינה וכיו"ב. ראה דוגמת דו"ח נסיעה לחו"ל בנספח .4 בשנת המס 2023 תקרת ההוצאות המותרות בניכוי הינה כדלקמן: כרטיסי טיסה מותרת מלוא ההוצאה עד לגובה מחירו של כרטיס טיסה במחלקת עסקים. הוצאות לינה כנגד קבלות .1 בעבור 7 לילות ראשונים - מלוא ההוצאות עד לתקרה של $335 ללילה. .2 מעבר ל 7- לילות ראשונים - מלוא ההוצאות עד וכולל $147 ללינה. במידה והוצאות הלינה מעל - $147 תותרנה הוצאות בשיעור של 75% מן הסכום ששולם אך לא פחות מ - $147 ועד לתקרה של $251 ללילה. בנוסף - תותרנה הוצאות אש"ל ללא קבלות בסך $94 ליום . ללא קבלות אם לא נדרשו הוצאות לינה תותרנה הוצאות אש"ל בסך $157 לכל יום שהיה. שכירת רכב הוצאות השכירות בפועל אך לא יותר מ $74- ליום )לרבות דלק, שירותים וכל הוצאה אחרת(. הוצאות אחרות בחו"ל אין כל הגבלה לגבי הוצאות עסקיות אחרות הנעשות בחו"ל כגון: טלפונים ופקס, אירוח ספקים או לקוחות וכיו"ב )כנגד קבלות(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==