אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 70 החובה בניהול חשבונות בשיטה הכפולה נקבעת בהתאם לתוספות לפי הפרוט הבא: התוספת להוראות שחלה על הנישום סוגי הנישומים תנאים לחיוב במערכת חשבונות כפולה המחייבים בניכוי במקור עפ"י הצו )התנאים אינם במצטבר( א יצרנים המחזור השנתי עולה על 3.8 מיליון ש"ח או 18 מועסקים ומעלה. ב סיטונאים המחזור השנתי עולה על 3.8 מיליון ש"ח או 4 מועסקים ומעלה. ג קמעונאים המחזור השנתי עולה על 3.8 מיליון ש"ח או 7 מועסקים ומעלה. ד קבלנים עלות הבניה או מחזור עסקים עולה על 3.8 מיליון ש"ח. ז בעלי בתי ספר לנהיגה הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב לפחות ללימוד נהיגה. ח בעלי בתי ספר מספר התלמידים הממוצע עולה על .150 ט סוחרי מקרקעין מחזור עסקים בתוספת עלות המלאי עלה על 11.4 מיליון ש"ח. ט מתווכי מקרקעין העמלה השנתית עולה על 620 אלף ש"ח. י סוחרי רכב מחזור עסקים עולה על 11.4 מיליון ש”ח. י מתווכי רכב העמלה השנתית עולה על 460 אלף ש"ח. יא נותני שירותים ואחרים )למעט מקצועות חופשיים( המחזור השנתי עולה על 2.15 מיליון ש"ח. יא מוסכים המחזור השנתי עולה על 2.95 מיליון ש"ח. יב חקלאים המחזור בחקלאות עולה על 5.1 מיליון ש"ח. שטח כולל של נטיעות העולה על 375 דונם. יד בעלי תחנות דלק בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק בלבד, או בנוסף עוסק במתן שרותי סיכה או רחיצה. טו סוכנויות ביטוח סוכן של חברת ביטוח המורשה להדפיס פוליסות. טז יהלומנים למעט יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או מתווך. מוסד ציבורי/ארגון מקצועי/מלכ"ר מוסד ציבורי לפי סעיף 2)9 ,( ארגון מקצועי לפי סעיף 2)9 א( ומלכ"ר )כולל קופות גמל( שמחזורו )**( עולה על חצי מיליון ש"ח או המעסיק מעל ל 10- עובדים. )**( במוסד ציבורי המונח מחזור כולל גם תרומות ומענקים. "מחזור" - סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים - לרבות מ י סים עקיפים, בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית )להלן - "השנה הקובעת"(, והכל לפי הסכום הגבוה כשהוא מוכפל ב 12- ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי העניין.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==