אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 69 מכירת מלאי מת או שתנועתו איטית מומלץ לבצע מכירות של פריטי מלאי שערכם ירד מהותית על מנת לשכנע את פקיד השומה שאכן ערך השוק של פריטים אלו נמוך מעלותם. לחילופין, יש לשקול לפרסם מודעות "חיסול מלאי" בעיתונות או לערוך מכרז במגמה לממש את ההפסד או לפחות , לקבל הצעות מחיר שיאפשרו הוכחה להערכת שווי השוק )הנמוך( של אותו מ לאי. מאחר ולפעולות אלה יש השפעה על שיעור הרווח הגולמי, מומלץ ליידע את רואה החשבון לצורך ניתוח הדוח המוגש לרשות המיסים. מכירות בין - חברתיות יש להקטין את מכירות המלאי הבין חברתיות למינימום הנדרש על מנת למנוע חבות מס בחברה המוכרת ואי ביטוי של ההוצאה בחברה הרוכשת שטרם מימשה את המלאי. מוניטין שיעור הפחת על מוניטין ששולם בעדו יעמוד על .10% הפחת לא יתאפשר במידה והמוניטין נרכש מקרוב או מתושב חוץ, אלא אם הוכח, כי הרכישה הייתה חיונית לצורך ייצור ההכנסה ונעשתה בתום לב ומטעמים עסקיים בלבד. במכירת מוניטין שלא שולם בעדו, שיעור המס המקסימלי לחברה הינו כשיעור מס החברות, אצל היחיד שיעור המס הוא .25% חובת ניכוי מס הכנסה במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה( קובע את החובה לנכות מס במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים. החובה לנכות מס במקור משירותים או נכסים חלה על כל מי שמחזור עסקיו בשנת 2021 עלה על סך של 5.3 מיליון ש"ח )כולל מע"מ( ו/או על כל מי שחייב בניהול חשבונות בשיטה הכפולה בשנת ,2023 בין שהוא יחיד או חברה. חברה שחלה עליה חובת ניכוי מס במקור לפני שנת המס 2023 , ומחזורה בשנת המס 2021 ירד מתחת לסך 5.3 מיליון ש"ח, תמשיך לחול עליה חובת ניכוי מס במקור גם בשנת המס .2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==