אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 68 חובות אבודים רצוי להקדים ולהשלים את הטיפול בחובות בעיתיים, כלומר לקבוע את סכום ההפחתה המוסכם עם החייב ולזקוף אותו בחשבונות או להביא לסיום הליכי גבייה או פשרה. דבר זה יקל על תביעת ההוצאה לצרכי מס הכנסה. חובות אבודים מוכרים כהוצאה רק אם מוכח לפקיד השומה, כי נעשו כל המאמצים לגבותם )ולכן רצוי להיערך לביצוע פעולות לגביית החובות כגון פנייה חוזרת לחייבים, פניה לעורכי דין להגשת תביעות משפטיות וכדומה( או כשההוצאה לטיפול בגבייתם עשויה לעלות על סכום החוב שניתן לגבו תו. יש לדאוג לקבל מעורך דין אישור על השקים שחזרו ואשר נמצאים בטיפולו, הליכי הגבייה שנעשו והערכה לגבי סיכויי גבייתם. לגבי ההכרה בחובות אבודים לעניין מע"מ, להלן הוראות הפרשנות של המחלקה המקצועית של רשויות מס ערך מוסף בשילוב מבחני בית המשפט העליון והוראות תקנה 23 א לתקנות מע"מ. "חוב" לעניין מע"מ פירושו תשלום עבור עסקה שלא נגבה )ואם נגבה חלק מהסכום - החלק שלא נגבה( ושולם עבורו מס העסקאות. מבחן שנקבע בפס"ד של בית המשפט העליון הבהרות מע"מ בוצעה עסקה "עסקה" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מע"מ. הוצאה חשבונית העוסק הוציא חשבונית מס התואמת את דרישות החוק בסעיפים 54 ו 74- לחוק מע"מ וסעיף 9 א להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(. מס העסקאות בגין החשבוניות שולם על העוסק להוכיח כי החשבונית נכללה בדוח התקופתי המתייחס וכי המס המתחייב ממנה שולם. המוכר או נותן השרות לא קיבל את התמורה תמורה - יכול שתהא בכסף או בשווה כסף. החוב האבוד מתייחס לחלק שלגביו לא נתקבלה תמורה כלשהי. החוב הפך ל"חוב אבוד" חוב שהוכח להנחת דעת המנהל שלא ניתן לגבותו ובלבד שהוא עומד באחד מהתנאים האמורים - • חוב לעוסק של חייב שננקטו כנגדו הליכי פירוק או פשיטת רגל - החוב יוכר כאבוד במועד אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיבידנד סופי. • חוב לעוסק שננקטו לגביו הליכי הוצאה לפועל. אם לא ננקטו הליכי הוצאה לפועל, יוכר החוב כאבוד רק אם החייב נפטר ואין בע י זבונו נכסים למימוש, או החייב עזב את הארץ ואין לו נכסים למימוש. • כאשר החוב האבוד אינו בסכומים גבוהים רשאי הממונה על מע"מ להכיר בו כחוב אבוד, אם יוכח שננקטו הליכי גביה ואלה לא הניבו תוצאות. • חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים ואושר בפס"ד סופי של בית המשפט. ניתנה הודעה למנהל מע"מ מתן הודעה למנהל מע"מ - חשבונית זיכוי בצירוף מסמכים התומכים בעובדות המפורטות בהודעה. ההודעה תצא לפחות שישה חודשים ולא יותר משלוש שנים מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס בשלה נוצר החוב.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==