אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 64 מנגנון אכיפת החוק במטרה להבטיח את יישום חובת ההפקדה, הוסמך המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לאכוף את החוק. המרכז לגביית קנסות ישלח לעצמאי שלא הפקיד בכלל או עצמאי שהפקיד פחות מהנדרש בהתאם להוראות החוק, התראה בדואר רשום לפיה אם לא יפקיד את התשלומים החסרים כאמור בתוך תשעים יום ממועד משלוח ההתראה, יוטל עליו קנס של 500 ש"ח. .1 על פי המנגנון , ההתראות תשלחנה עבור שתי שנות מס קודמות, כלומר בשנת 2023 נשלחו התראות בגין הפקדות שלא בוצעו לשנת .2021 .2 סכום הקנס קבוע ועומד על 500 ש"ח ויעודכן מדי שנה בהתאם לשיעור שינוי המדד. .3 עצמאי שקיבל התראה לקנס ובחר לשלם את הקנס פטר את עצמו מחובת הפקדה בגין שנת המס לגביה מתייחס הקנס. .4 הקנס לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום העומד על 5,300 ש"ח לחודש, כלומר עצמאי שהכנסתו השנתית החייבת בהפקדה נמוכה מ - 63,600 ש"ח לא חשוף לקנסות. הפקדה שבוצעה עבור שנים קודמות עצמאי קיבל בשנת 2023 התראה לפני תשלום קנס בגין אי הפקדה בשנת 2021 , נדרש להפקיד את הסכום המבוקש במוצר פנסיוני ולדרוש מהקופה לרשום את הכסף כהפקדה בגין שנת 2021 עם ערך של שנת 2023 . לאחר ביצוע ההפקדה, העצמאי יקבל אישור על ההפקדה אותו יידרש להעביר למרכז לגביית ואכיפת קנסות. הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה לאחר תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים, לא תקנה לעצמאי זכויות שתחולתן למפרע ויראו אותם כתשלומים שהופקדו במועד הפקדתם בפועל וזאת למעט לעניין ביטול הקנס בגין אי הפקדה עבור אותה שנת מס שבשלן הופקדו. הטבות המס שניתן לקבל הן בשל ההכנסה החייבת בשנת המס בה בוצעה ההפקדה בפועל, משמע, הפקדה בשנת 2023 בגין שנת 2021 תזכה בהטבות מס בגין ההכנסה החייבת בשנת 2023 בלבד. הערה - תשלום באיחור בגין שנות מס קודמות יכול לקיים גם את חובת התשלום בגין שנת המס הנוכחית. המנגנון שנקבע מאפשר למעשה להשתמש באותה הפקדה פעמיים. פעם אחת בגין שנת המס לגביה נשלחה התראה בגין אי תשלום ופעם שניה בגין שנת המס בה בוצעה בפועל והכל בכפוף כמובן להכנסה החייבת בהפקדה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==