אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 62 ש"ח מ מרכיב התגמולים למרכיב דמי האבטלה וכך יוכל למשוך 15,900 ש"ח בשלושה תשלומים חודשיים שווים של 5,300 ש"ח כל אחד. יתרת כספי התגמולים שתישאר בקופה לאחר המשיכה היא 20,100 ש"ח. פטור ממס למשיכה חד פעמית של מרכיב החיסכון למצב אבטלה משיכת סכומים של עצמאי ממרכיב החיס כון למצב אבטלה נחשבים לפיצויים )בדומה לפיצויים שמקבל עובד שכיר( והם פטורים ממס הכנסה מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. אבל, יש לזכור כי יתכן וניצול הפטור על "דמי אבטלה" יפגע בפטור הפוטנציאלי הקיים לעצמאי בגין קצבה חודשית שיהיה זכאי לקבל מהתוכנית הפנסיונית שלו ב פרישה וזאת בהתאם לנוסחת השילוב החדשה כפי שנקבעה בהוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. לחלופין, יכול העצמאי לוותר על משיכת כספים אלו במסלול פיצויים ולבקש לקבלם כהכנסה חייבת במס לרבות ביטוח לאומי ומס בריאות וזאת על מנת להימנע מפגיעה בפטור על הקצבה החודשית ו/או על היוונה. המלצה מומלץ לעצמאי שנקלע למצב אבטלה לבדוק עם רו"ח/ יועץ מס או בעל רישיון פנסיוני את כדאיות משיכת דמי האבטלה בפטור ממס כ"פיצויים" או ויתור על הפטור וקבלת "דמי האבטלה" כהכנסה החייבת במס לרבות ביטוח לאומי ומס בריאות וזאת על מנת למזער מחד את הפגיעה בקצבה העתידית שלו ומאידך למקסם את תכנון המס האישי שלו. מניעת כפל פטור ממס ככל שהעצמאי קיבל בגין אותן שנות עבודה גם מענקי פרישה פטורים ממס )עצמאי שהיה גם שכיר במקביל(, יופחת מהסכום הפטור בגין מרכיב החיסכון למצב אבטלה סכום מענקי הפרישה שקיבל בפטור ממס כשכיר והכל כאמור בגין אותן שנות עבודה. משמע, לא ניתן ליהנות מכפל פטור על פיצויים בגין אותם שנות עבודה )מעבר לתקרת הפיצויים הפטורה(, בדיוק כמו שכיר רגיל שעובד במספר מקומות עבודה במקביל. משיכת כספים בשל מצב אבטלה בשנת 2021 ואילך למרות שכל תכלית הח וק נולדה ממציאת פתרון לנושא דמי אבטלה לעצמאי ועל אף שסעיף 23 לחוק הפיקוח קבע כי שר האוצר באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם רשאי עמית עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי, נכון לשנת המס 2021 , טרם נקבעו הוראות כאמור. המשמעות הפרקטית היא כי עצמאי לא יכול בפועל לבצע משיכה של מרכיב החיסכון למצב אבטלה גם אם הוא נמצא במצב אבטלה ועומד בקריטריונים שנקבעו לכך כפי שפורטו לעיל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==