אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 62 דוגמאות לחישוב ההפקדה החודשית לפי החוק בהתאם להכנסה החייבת: )בש"ח( הכנסה שנתית חייבת בהפקדה הכנסה חודשית חייבת בהפקדה סכום ההפקדה עבור ההכנסה שעד למחצית השכר הממוצע סכום ההפקדה עבור ההכנסה שמעל למחצית השכר הממוצע ולא יותר מ - 11,870 ש"ח סך הכול הפקדה חודשית מההכנסה החייבת 4.45% מההכנסה החייבת 12.55% 72,000 6,000 264 8 272 84,000 7,000 264 133 397 120,000 10,000 264 510 774 126,612 11,870 264 745 1,009 180,000 15,000 235 745 1,009 החוק כולל שלוש הטבות לעצמאים כדלקמן: .1 דמי הביטוח הלאומי הופחתו לכל מי שהכנסתו החייבת נמוכה מכ - 21,000 ש"ח לחודש. .2 הטבת המס לחסכון פנסיוני בדמות הזיכוי הוגדלה בשיעור של חצי אחוז, כך שסך ההפקדה המרבית לעצמאי בגינה ניתן לקבל הטבות מס היא עד 16.5% )במקום 16% .( לעצמאי שלא מפקיד גם לביטוח לאובדן כושר עבודה ניתן זיכוי בגובה של עד 5.5% וניכוי של עד 11% מההכנסה החייבת ועד הכנסה שנתית של 225,600 ש"ח. לעצמאי שמפקיד גם לביטוח לאובדן כושר עבודה , ניתן זיכוי בגובה של עד 16% מההכנסה החייבת ועד הכנסה שנתית של 225,600 ש"ח. .3 הטבת המס להפקדת עצמאי לקרן השתלמות הורחבה כך שמלוא הפקדת העצמאי מותרת בניכוי עד שיעור של 4.5% מההכנסה החייבת ולא יותר מהכנסה שנתית של 283,905 ש"ח. הגדרת הכנסה חייבת בפנסיית חובה לעצמאי "הכנסה לפי סעיף 1)2 ( או 8)2 ( לפקודת מס הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון לאבטלה. לעניין הגדרה זו, "ניכוי" - למעט ניכוי כמפורט להלן: 1) ( ניכוי לפי סעיפים 5)17 א(, 47 או 47 א לפקודה. 2) ( ניכוי שהותר לפי סעיף 14)32 ()ב( לפקודה." כלומר החוק קובע כי ההכנסה החייבת בהפקדה היא הכנסה מעסק ומשלח יד ומחקלאות, בניכוי תשלומים לקרן השתלמות לעצמאיים )סעיף 5)17 א((, תשלומים בעד תגמולים או קצבה )סעיף 47 ,( תשלומי ביטוח לאומי ומס מקביל )סעיף 47 )א((, הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה )סעיף 14)32 ()ב((.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==