אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 61 אם הס כום שנצבר תחת חיסכון למצב אבטלה נמוך משלוש פעמים שכר המינימום במידה והסכום נמוך מ - 15,900 ש"ח )בשנת 2021 (, העצמאי יהיה רשאי להעביר מיתרת התגמולים שנצברו סכומים ממרכיב החיסכון למרכיב מצב אבטלה ובתנאי שלאחר העברת הסכומים כאמור, סך החיסכון שנצבר בקופה למצב אבט לה לא יעלה על שלוש פעמים שכר המינימום. המשמעות היא שבכל מקרה בו סכום החיסכון שנצבר עולה על שלוש פעמים שכר המינימום, "דמי האבטלה" החודשיים שישולמו לעמית עצמאי למשך שלושה חודשים רצופים לא יפחתו מדי חודש משכר המינימום במשק. דוגמה מספרית לחישוב סכומי דמי האבט לה לעצמאי פרטים נתונים שנת המס הראשונה בה החל העצמאי להפקיד שנת 2018 סכום ההפקדה השנתי 10,500 ש"ח שנת המס בה נקלע למצב אבטלה שנת 2021 סך הצבירה בקופה ערב משיכת "דמי אבטלה" 36,000 ש"ח הסכום שנצבר בקופה ב - 1.1.18 לא רלוונטי הסכום שנרשם כחיסכון למצב אבטלה )מתוך סך הצבירה( 12,000 ש"ח הסכום שנרשם כתגמולים )מתוך סך הצבירה( 24,000 ש"ח האם עומד בתנאי הזכאות לעניין המשיכה כן סכום הזכאות הסופי למשיכה כדמי אבטלה 15,900 ש"ח הסבר: הדוגמה מתייחסת לעצמאי שהפקיד מדי חודש במשך שלוש שנים, החל משנת 2018 סך של 10,500 ש"ח מדי שנה לקופת הגמל. היתרה העדכנית שלו כולל תשואות עומדת על 36,000 ש"ח העצמאי נקלע למצב אבטלה בשנת .2010 הסכום שיוכל למשוך כדמי אבטלה הוא הגבוה מבין: 15,900 ש"ח שלוש פעמים שכר מינימום לחודש ) 5,300 ש"ח 3 X ( לבין: 12,000 ש"ח שהוא הנמוך מבין אלה - .1 12,000 ש"ח - הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה )שליש מהחיסכון(. .2 37,020 ש"ח - תקרת הפיצויים הפטורה מוכפלת במספר שנות הפקדת העצמאי החל משנת 2018 ) 12,340 ש"ח .(3 X העצמאי יהיה זכאי למשוך סך של עד 15,900 ש"ח כדמי אבטלה מתוך החיסכון הצבור שלו, אבל מאחר ובמרכיב דמי האבטלה בקופה נצברו רק 12,000 ש"ח, הוא יהיה רשאי להעביר סך של 3,900

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==