אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 61 פנסיה חובה לעצמאי עצמאי אינו זכאי לדמי אבטלה בעת סגירת העסק כיוון שלמרות שהוא משלם דמי ביטוח לאומי הוא אינו מבוטח למקרה של אבטלה. ב - 5.8.2015 נקבע בהחלטת ממשלה כי חוק הביטוח הלאומי יתוקן כך שתיקבע בו הוראה שתחייב את העצמאים בתשלום נוסף שישמש אך ורק לצורך מימון הסיוע לעצמאי במקרה של אבטלה. הצוות שהוקם בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר בעקבות החלטת הממשלה, הפך את החלטת הממשלה וההמלצות שהגיש לשר האוצר בחודש אפריל 2016 כללו מודל חסכון פנסיוני וסיוע במצב אבטלה על ידי העצמאי עצ מו ללא ענף אבטלה במוסד לביטוח לאומי. בחודש יוני 2016 אושרו המלצות הצוות המקצועי ובשלהי שנת 2016 חוקקו כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית במסגרת פרק ב' לחוק: חסכון וסיוע לעצמאים. עיקרי חוק חסכון וסיוע לעצמאים החל מחודש ינואר 2017 עצמאי חייב להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה )קרן פנסיה ו/או ביטוח תגמולים לעצמאי ו/או קופת גמל( בשיעורים הקבועים בחוק בשל ההכנסה החייבת שלו. בחינת סכום ההפקדה יעשה בהתאם לדוח השנתי שהגיש העצמאי לרשות המיסים עבור אותה שנה. הגדרת עצמאי עצמאי הוא מי שאינו שכיר, המנהל עסק שאינו חברה כולל עוסק מורשה ועוסק פטור. הפקדה מרבית ההפקדה החודשית המרבית בהתאם לחוק היא 897 ש"ח בחודש ) 10,762 ש"ח בשנה(. עצמאי רשאי להפקיד שיעורים גבוהים מאלו שנקבעו בחוק בהתאם לתקרות החלות על עצמאי ולקבל בגין ההפקדות הטבות מס משמעותיות )במסגרת הגשת הדוח השנתי(. שיעורי ההפקדה המינימלית עד 5,935 ש"ח )מחצית השכר הממוצע במשק( - 4.45% מההכנסה החייבת. מעל 5,935 ש"ח )מחצית השכר הממוצע במשק( - 12.55% מההכנסה החייבת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==