אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 60 קצבה היא הכנסה חייבת במס אך מדינת ישראל מעניקה הקלות במיסוי למקבלי קצבה שהגיעו לגיל הפרישה ) 67 לגבר,ו 62- לאישה(. משיכה חד פעמית עקרונית משיכה חד פעמית של כספי התגמולים חייבת במס של 35% לפחות ואולם אם העצמאי יעמוד בשני תנאים מצטברים של הגעה לגיל 60 לפחות וקבלת קצבה חודשית של 4,498 ש"ח לפחות מהתוכנית הפנסיונית הוא יוכל לבקש למשוך את התגמולים כסכום חד פעמי במסגרת כללי היוון קצבה. הסכום החד פעמי יכול להיות פטור ממס או חייב ב מס והכול בהתאם לתקרות שנקבעו במסגרת הוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. משיכת כספים בשל אבטלה כאמור שליש מההפקדות נועדו למצב של אבטלה. מצב אבטלה לעצמאי הוגדר כאחד מאלה: .1 העצמאי חדל לעסוק במשלח ידו. .2 העצמאי סגר את עסקו. .3 העצמאי הגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה )הכנסה מעסק ומשלח יד 2 ) 1 ( או חקלאות 2 ) .((8 תנאים נוספים למשיכת הכספים כ"דמי אבטלה" החוק מבחין בין עצמאי שהחל להפקיד משנת 2017 ואילך )מועד כניסת החוק לתוקף( לבין עצמאי שהחל להפקיד קודם לשנת 2017 , הן לעניין תנאי הסף והן לעניין גובה הסכומים שניתן למשוך במצב אבטלה. עצמאי שהחל להפקיד משנת 2017 ואילך. נדרש להפקיד לפחות שנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנה בה הוא זכאי ל"דמי אבטלה". ההפקדות צריכות להיות חודשיות או לכל היותר רבעוניות. תשלום "דמי אבטלה" לעצמאי עצמאי שעומד בהגדרת "מצב אבטלה" יקבל את הכסף כקצבה חודשית שתיפרס באופן שווה על פני שלושה חודשים. עצמאי שהגיע לגיל פרישה יקבל את הכסף בתשלום אחד חד פעמי. מגבלות לסכום הכסף שעצמאי יכול למשוך במסגרת "דמי האבטלה" ראשית יש לחשב מהו הסכום הנמוך מבין אלה: .1 הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה )שליש מהחיסכון(. .2 תקרת הפיצויים הפטורה ) 12,340 ש"ח בשנת 2021 ( מוכפלת במספר שנות הפקדת העצמאי החל משנת .2017 ואז יש לבחור את הגבוה מבין תוצאת החישוב שלעיל או 15,900 ש"ח )בשנת 2021 שלוש פעמים שכר המינימום: X 3 5,300 ש"ח(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==