אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 60 את הטבת המס בגין כספים אלו ניתן לקבל בכל מכשירי החיסכון הפנסיוני למעט קרן פנסיה ותיקה. החל משנת 2012 ואילך הטבת המס בגין כספים אלו היא חלוטה ועומדת בפני עצמה ללא קיזוזים. בעיקרון ניתן לדרוש את ההטבה בגין כספי התגמולים גם לשנים 2000-2011 ואולם נוסח פקודת מס הכנסה בשנים אלו לא העמיד את הטבת מס בגין סכומים אלו בפני עצמם וכרך אותם יחד עם הטבת המ ס של הקצבה המזכה )נוסחת השילוב( מה שבפועל מביא לתוצאה שבמרבית המקרים )למעט שכירים עם שכר גבוה מאוד לאורך התקופה( הטבת המס יוצאת "מחוץ לכסף". החל מ 01.11.2023 , חלה חובה לדווח בסעיף א. 10 של טופס 161 החדש, מהו סכום הפיצויים הנומינאלי שנזקף כשווי בשלב ההפקדה ומהו סכום הפיצויים לרבות הרווחים שנצבר בקופה. משיכה באמצעות קצבה חודשית לכול החיים בהתאם לתנאי התוכנית הפנסיונית, החל מגיל 60 ניתן לקבל קצבה חודשית לכל החיים. קצבה כאמור תהיה כולה פטורה ממס, לרבות מרכיב הרווח שנצמח בגין ההפקדות כאמור. יחד עם זאת, הקצבה חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות וזאת עד לגיל הפרישה ) 62 ושמונה חודשים לאישה ו 67- לגבר(. מאחר ובדרך כלל אין כדאיות כלכלית בדחיית קבלת קצבאות פטורות ממס לגיל מאוחר, נכון לנצל הטבה זו מוקדם ככל הניתן כלומר כבר מגיל .60 משיכה בסכום חד פעמי של כספי הפיצויים כספי הפיצויים ניתנים למשיכה חד פעמית פטורה ממס, בכל עת לאחר סיום עבודה אצל אותו מעסיק וללא תלות בגיל או בתנאים נוספים. למעט מס רווחי הון בשיעור של 15% בגין הרווח הנומינלי. המשיכה עצמה מתבצעת במישרין מול הקופה בה נחסכו הכספים ללא צורך בקבלת אישור פקיד שומה. משיכה בסכום חד פעמי של כספי התגמולים כספי התגמולים ניתנים למשיכה חד פעמית פטורה ממס )במסגרת יתרת ההון הפטורה( או חייבים במס בשיעור של 15% בלבד בגין הרווח הנומינלי, בהתקיים שני תנאים מצטברים: .1 העמית הגיע לגיל 60 לפחות. .2 העמית מקבל קצבה חודשית מתוכנית פנסיונית בסכום של לפחות 4,805 ש"ח לחודש ב .2023- לסיכום - מכיוון שנושא הקצבה המוכרת - תשלומים פטורים, לא הוסדר על ידי רשות שוק ההון ורשות המיסים באופן ראוי, יוצא שבפועל במרבית המקרים, הכספים לא "נצבעים" בהתאם בגופים המוסדיים וחלה חובת הוכחה על העמית בטרם פרישתו כי שילם מס בגין כספים אלו )בעיקר לגבי התגמולים(. הנושא הוזנח בשוק החסכון הפנסיוני ובתכנוני פרישה, מה שבהכרח גרם ויגרום לכפל מס. לכן, חשוב ביותר לכל לקוח שמתקרב או הגיע לגיל 60 לפנות למתכנן פרישה או בעל מקצוע אחר שמתמחה בנושא זה ולבדוק את זכויותיו. מדובר לעיתים במאות אלפי שקלים שנצברו בחיסכון הפנסיוני ויכ ולים להפוך לפטורים ממס!

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==