אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 59 קצבה בגיל פרישה קצבה מזכה כל אדם שהגיע לגיל הפרישה העומד כיום על 62 ושמונה חודשים לאישה )יעלה בהדרגה לגיל 65 ( ו - 67 לגבר זכאי להתחיל לקבל קצבה חודשית פטורה ממס ופטורה מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות בגובה שלא יפחת מ - 1,550 ש"ח בחודש ולא יותר מ - 4,742 ש"ח בחודש. נוסחת הקיזוז הפער בין הקצבה המינימלית הפטורה ממס לקצבה המרבית הפטורה ממס קשור בניצול פטור ממס על פיצויי פיטורין. נוסחת הקיזוז קובעת כי פיצויים פטורים ממס ששולמו בעד 32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות )גיל פרישה או קבלת קצבה מזכה על פי המאוחר מבניהם( מקזזים את יתרת ההון ה פטורה ממנה אנו זכאים לממש את הפטור לקצבה. מצד אחד אין כדאיות כלכלית בדחיית קצבאות פטורות ממס, ומצד שני הטבת המס ומימוש זכויות הקצבה אינן ניתנות באופן אוטומטי ויש לפעול באופן אקטיבי במסגרת תכנון פרישה על מנת לנצלן באופן מיטבי שכן לפחות 1,550 ש"ח בחודש פטורים ממס בלי קשר לשום הכנסה אחרת. חשוב להדגיש כי האמור לעיל רלוונטי לכל מי שהגיע לגיל הפרישה גם לאילו שממשיכים לעבוד. כלומר, ניתן להמשיך לעבוד ולהתחיל לקבל קצבה חודשית פטורה ממס מהתוכנית הפנסיונית )לעיתים גם ממרכיב כספי הפיצויים מהמעסיק הנוכחי(. החל מ 01/11/2023 בכל פרישה של עובד שהחל לקבל קצבה מכספי הפיצויים מהמעסיק ממנו פרש וזאת בזמן שעבד אצל אותו מעסיק, יש למלא את סעיף א. 11 בטופס 161 החדש, לרבות ערך הפיצויים למס ערב המרתם לקצבה ושווים כקצבה חודשית. קצבה מוכרת קצבה מוכרת היא קצבה פטורה ממס המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה. הקצבה פטורה ממס כיוון שמקורה בתשלומים ששולם בגינם המס בשלב ההפקדה או שזהו חלק מהפנסיה שמקורו בהפקדות לחיסכון פנסיוני בגינן לא נהנינו מהטבות מס )ניכוי וזיכוי( בשלב ההפקדה. תגמולי מעסיק - משנת 2012 ואילך מחויבים במס בשלב ההפקדה תגמולי מעסיק העולים על התקרה ) 2,226 ש"ח לחודש נכון לשנת 2023 ( . תגמולי עובד - משנת 2012 ואילך תגמולי עובד העולים ע ל 7% מהשכר הממוצע במשק אינם נהנים מהטבות מס ומשולמים מהנטו )מעל 831 ש"ח לחודש נכון לשנת 2023 ( . פיצויים - משנת 2017 ואילך מרכיב הפיצויים המופקד מעל התקרה חייב במס בשלב ההפקדה )מעל 39,300 ש"ח לשנה בשנת 2023 ( .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==