אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 58 הפקדות חד פעמיות לתוכנית במעמד עצמאי במסגרת תיקון 190 הטבות מס משמעותיות לחוסך במעמד עצמאי באמצעות הפקדות חד פעמיות בתוכנית פנסיונית ללא מגבלה בהתאם להוראות תיקון .190 מי שגילם מעל 60 והחלו לקבל קצבה חודשית מתוכנית פנסיונית לרבות פנסיה תקציבית העולה על הקצבה המזערית בסך 4,805 ש"ח )בשנת 2023 (, מי שמתקרבים לגיל 60 או מי שגילם עולה על גיל 60 ועתידים להתחיל לקבל קצבה חודשית שגובהה מעל הקצבה המזערית בסך 4,905 ש"ח )לדוגמה, הכסף אינו נזיל עד למימוש הקצבה המזערית בפועל(. הטבות במסגרת תיקון 190 מס רווחי הון מופחת בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי במקום 25% על הרווח הריאלי. ככל שקיימת קצבה מזערית אזי, התוכנית נזילה בכל עת. תכנון הורשה - במקרה פטירה עד גיל 75 ישולמו הכספים למוטבים ללא מס לרבות בגין מרכיב הרווח. ניצול יתרונות ההשקעה המובנים בקופת גמל )דחיית מס, השקעה בנכסים לא סחירים, פטור מעמלות קניה ומכירה, מגוון מסלולי השקעה ומעבר ביניהם ללא חבות מס, ניוד הכספים בין קופות שונות ללא חבות מס(. הערות - יש לשים לב שכ - 35,000 ש"ח ראשונים מכל הפקדה בכל שנת מס קל נ דרית ירשמו בקופה כקצבה מזכה ואינם ניתנים למשיכה בהתאם לתנאים שפורטו לעיל. שיעור עליית המדד בשנת 2023 הינו גבוה יחסית וכך גם הצפי להמשך עליית מדד המחירים לצרכן, לפיכך , חשוב לבדוק איזה סוג תשלום מס רווחי הון עדיף לחוסך בנסיבות אלו . לעיתים תשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי , עדיף על תשלום מס רווחי הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי. כלל אצבע - מסלול המיסוי על הרווח הנומינלי יהיה עדיף במידה ו במועד מימוש הכסף, התשואה בקופה בה הופקד הכסף תהיה גבוהה מפי שנים וחצי משיעור עליית מדד המחירים לצרכן, עבור אותה תקופה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==