אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 57 הערה: יתכן ועצמאי אינו חייב כלל בתשלום מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי לאחר קיזוזים וניכוי פטורים מותרים ואולם לעניין תשלום הפרשות לפנסיה חובה הוא חייב להפקיד ואם לא יעשה זאת יהיה חשוף לקנס, כך למשל עצמאי שיש לו פטור נכה/ עיו ור 9 ) 5 ()א( יכול להיות פטור ממס אך לא פטור מחובת ההפקדה לפנסיה. דוגמאות להמחשת האבחנה בין הכנסה החייבת בהפקדה לפנסיה לעצמאי ובין הכנסה החייבת לתשלום מס ודמי ביטוח לאומי : המספרים הינם לצורך המחשה בלבד )בש"ח( נתונים עצמאי א' עצמאי ב' עצמאי ג' הכנסות בשנת המס 2021 150,000 400,00 850,00 הוצאות מותרות בניכוי )למעט ההוצאות המפורטות מטה( 50,000 60,000 40,00 הכנסה חייבת בהפקדה לפנסיה לעצמאי 100,000 340,00 810,00 מס שולי 14% 35% 50% הסכום השנתי הנדרש להפקדה לקופת גמל בהתאם לחוק 7,422 10,762 10,762 תשלומים לקרן השתלמות עצמאי ניכוי לפי סעיף 17 ) 5 א( 4,500 11,000 11,000 ניכוי לפי סעיף - 47 תשלומים לקופת גמל 8,000 11,000 30,000 תשלומי ביטוח לאומי ומס מקביל ניכוי לפי סעיף 47 )א( 30,000 50,000 100,000 הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה ניכוי לפי סעיף 32 ) 14 ()ב( -0- 1,000 -0- הפסד מועבר משנים קודמות מעסק ומשלח יד לפי סעיפים 28 ו 29- 57,500 250,000 -0- פטור נכה/ עיוור לפי סעיף 9 ) 5 ()ב( אין אין קיים 614,000 הכנסה חייבת לעניין תשלום מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי -0- 17,000 51,000

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==