אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 56 לעצמאי שמפקיד גם לביטוח לאובדן כושר עבודה עד 16% מההכנסה החייבת ועד הכנסה שנתית של 208,800 ש"ח. ג . הטבת המס להפקדת עצמאי לקרן השתלמות הורחבה כך שמלוא הפקדת העצמאי מותרת בניכוי עד שיעור של 4.5% מההכנסה החייבת ולא יותר מהכנסה שנתית של 263,000 ש"ח. הגדרת הכנסה חייבת בפנסיית חובה לעצמאי "הכנסה לפי סעיף 2 ) 1 ( או ) 8 ( לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון לאבטלה. לעניין הגדרה זו, "ניכוי" - למעט ניכוי כמפורט להלן: ) (1 ניכוי לפי סעיפים 17 ) 5 א(, 47 או 47 א לפקודה. ) (2 ניכוי שהותר לפי סעיף 32 ) 14 ()ב( לפקודה." כלומר החוק קובע כי ההכנסה החייבת בהפקדה היא הכנסה מעסק ומשלח יד ומחקלאות, בניכוי תשלומים לקרן השתלמות לעצמאיים )סעיף 17 ) 5 א((, תשלומים בעד תגמולים או קצבה )סעיף ,(47 תשלומי ביטוח לאומי ומס מקביל )סעיף 47 )א((, הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה )סעיף 32 ) 14 ()ב((. דוגמאות לקיזוזים שאינם מותרים לניכוי מההכנסה החייבת בהפקדה .1 הפסד מעסק או משלח יד שנוצר ומקוזז במהלך השנה ) הפסד שוטף(. .2 הפסד מעסק ומשלח יד המועבר משנים קודמות )הפסדים שלא קוזזו בשנת המס השוטפת(. .3 הפסד מהשכרת בנין. דוגמאות לפטורים שאינם מותרים לניכוי מההכנסה החייבת בהפקדה .1 פטור נכה/ עיוור לפי סעיף 9 ) 5 ()א( לפקודה - עד 618,000 ש"ח לשנה )בשנת .(2020 .2 פטור עולה חדש, תושב חוזר ותיק או שאינו ותיק )סעיפים 14 )א(, 14 )ב( 14 , )ג( לפמ"ה(. מענקים מענקי הסיוע ומענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות שקיבל עצמאי מאת רשות המיסים הינם הכנסה חייבת בהפקדה לעניין חובת הפקדה לפנסיה. מענקי קורונה ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל משבר הקורונה אינם נחשבים להכנסה חייבת בהפקדה לעניין חובת הפקדה לפנסיה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==