אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 55 עיקרי חוק חסכון וסיוע לעצמאים החל מ חודש ינואר 2017 עצמאי חייב להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה )קרן פנסיה ו/או ביטוח תגמולים לעצמאי ו/או קופת גמל( בשיעורים הקבועים בחוק בשל ההכנסה החייבת שלו. בחינת סכום ההפקדה יעשה בהתאם לדו"ח השנתי שהגיש העצמאי לרשות המיסים עבור אותה שנה. הגדרת עצמאי עצמאי הוא מי שאינו שכיר, המנהל עסק שאינו חברה כולל עוסק מורשה ועוסק פטור. הפקדה מרבית ההפקדה החודשית המרבית בהתאם לחוק היא 897 ש"ח בחודש ) 10,762 ש"ח בשנה(. עצמאי רשאי להפקיד שיעורים גבוהים מאלו שנקבעו בחוק בהתאם לתקרות החלות על עצמאי ולקבל בגין ההפקדות הט בות מס משמעותיות )במסגרת הגשת הדוח השנתי(. שיעורי ההפקדה המינימלית עד 5,275.50 ש"ח )מחצית השכר הממוצע במשק( - 4.45% מההכנסה החייבת. מעל 5,275.50 ש"ח )מחצית השכר הממוצע במשק( - 12.55% מההכנסה החייבת. דוגמאות לחישוב ההפקדה החודשית לפי החוק בהתאם להכנסה החיי בת: )בש"ח( הכנסה שנתית חייבת בהפקדה הכנסה חודשית חייבת בהפקדה סכום ההפקדה עבור ההכנסה שעד למחצית השכר הממוצע סכום ההפקדה עבור ההכנסה שמעל למחצית השכר הממוצע ולא יותר מ - 10,551 ש"ח סך הכול הפקדה חודשית 4.45% 12.55% 72,000 6,000 235 91 326 84,000 7,000 235 216 451 120,000 10,000 235 593 828 126,612 10,551 235 662 897 180,000 15,000 235 662 897 החוק כולל שלוש הטבות לעצמאים כדלקמן: א . דמי הביטוח הלאומי הופחתו לכל מי שהכנסתו החייבת נמוכה מכ - 21,000 ש"ח לחודש. ב . הטבת המס לחסכון פנסיוני בדמות הזיכוי הוגדלה בשיעור של חצי אחוז, כך שסך ההפקדה המרבית לעצמאי בגינה ניתן לקבל הטבות מס היא עד 16.5% )במקום .(16% לעצמאי שלא מפקיד גם לביטוח לאובדן כושר עבודה ניתן זיכוי בגובה של עד 5.5% וניכוי של עד 11% מההכנסה החייבת ועד הכנ סה שנתית של 208,800 ש"ח.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==