אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 54 פריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס החוזר החדש משנה את כללי הפריסה קדימה וזאת בהתאם להוראות סעיף 8 )ג() 3 ( לפקודת מס הכנסה כדלקמן: .1 מי שעבד פחות מ 6- שנים אינו זכאי לפריסה קדימה . .2 עבור כל 4 שנות עבודה תינתן שנת פריסה אחת. .3 תקופת הפריסה המרבית לא תעלה על 6 שנים. .4 אם השבר בחלוקה של הותק ב 4- עולה על חצי יש לעגל כלפי מעלה ואם הוא פחות מ חצי יש לעגל כלפי מטה. .5 שנת הפריסה הראשונה תהיה לעולם בשנת המס שבה פרש העובד וזאת למעט במקרה בו פרישת העובד הינה בין 30/09 ועד 31/12 של שנת המס, אז יוכל לבקש להתחיל הפריסה בשנת המס שלאחר שנת הפרישה וזאת מבלי לפגוע במספר שנות הפריסה )למעט במקרה של חל"ת(. בנוסף, החוזר קובע הסדר פריסה חדש שלא היה קיים עד כה ובמסגרתו מאפשר לכל פורש עם ותק מעל 6 שנים וללא קשר לתאריך הפרישה בשנת המס, לבקש להתחיל את הפריסה בשנת המס שלאחר שנת הפרישה ואולם במקרה זה, מניין שנות הפריסה יופחתו בשנה אחת. חשוב להדגיש כי במקרה ונבחרה אפשרות זו קיימת חובה להגיש דוח שנתי גם לשנת המס בה התקבל המענק. לדוגמא: פרישה בחודש אוגוסט 2023 לאחר 19 שנות ותק, מקנות לפורש שתי חלופות לבחירתו לעניין פריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס: חלופה א: פריסה לחמש שנים קדימה )כאמור מעגלים כלפי מעלה במידה ובחלוקה ל 4 השבר הינו מעל (1/2 - ,2027 ,2026 ,2025 ,2024 .2023 חלופה ב: פריסה לארבע שנים קדימה כאש ר שנת הפריסה הראשונה תתחיל בשנת 2024 והפריסה תסתיים בשנת .2027 הסדר חדש לעניין פטור מתשלום מקדמה במועד הפריסה קדימה כידוע, במסגרת פריסת מס קדימה קובע פקיד השומה מקדמת תשלום מס המבוססת על סכום המענק החייב במס שנפרס וההכנסות הנוספות הצפויות בשנות הפריסה. במסגרת ההסדר החדש נקבע פטור מחובת תשלום מקדמה בהתקיים כל התנאים הבאים: .1 לפורש נכות רפואית המזכה אותו בפטור ממס לפי סעיף 5)9 ( לפקודה בכל שנות הפריסה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==