אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 54 חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות וזאת עד לגיל הפרישה ) 62 לאישה ו 67- לגבר(. מאחר ובדרך כלל אין כדאיות כלכלית בדחיית קבלת קצבאות פטורות ממס לגיל מאוחר, נכון לנצל ה טבה זו מוקדם ככל הניתן כלומר כבר מגיל .60 משיכה בסכום חד פעמי של כספי הפיצויים כספי הפיצויים ניתנים למשיכה חד פעמית פטורה ממס, בכל עת לאחר סיום עבודה אצל אותו מעסיק וללא תלות בגיל או בתנאים נוספים. למעט מס רווחי הון בשיעור של 15% בגין הרווח הנומינלי. משי כה בסכום חד פעמי של כספי התגמולים כספי התגמולים ניתנים למשיכה חד פעמית פטורה ממס )במסגרת יתרת ההון הפטורה( או חייבים במס בשיעור של 15% בלבד בגין הרווח הנומינלי, בהתקיים שני תנאים מצטברים: .1 העמית הגיע לגיל 60 לפחות. .2 העמית מקבל קצבה חודשית מתוכנית פנסיונית של לפחות 4,498 ש"ח לחודש )בשנת המס .(2021 לסיכום - מכיוון שנושא הקצבה המוכרת - תשלומים פטורים, לא הוסדר על ידי רשות שוק ההון ורשות המיסים באופן ראוי, יוצא שבפועל במרבית המקרים, הכספים לא "נצבעים" בהתאם בגופים המוסדיים וחלה חובת הוכחה על העמית בטרם פרישתו כי שילם מס בגין כספים אלו )בעיקר לגבי התגמולים(. הנושא הוזנח בשוק החסכון הפנסיוני ובתכנוני פרישה, מה שבהכרח גרם ויגרום לכפל מס. לכן, חשוב ביותר לכל לקוח שמתקרב או הגיע לגיל 60 לפנות למתכנן פרישה או בעל מקצוע אחר שמתמחה בנושא זה ולבדוק את זכויותיו. מדובר לעיתים במאות אלפי שקלים שנצברו בחיסכון הפנסיוני ויכולים להפוך לפטורים ממס! פנסיה חובה לעצמאי עצמאי אינו זכאי לדמי אבטלה בעת סגירת העסק כיוון שלמרות שהוא משלם דמי ביטוח לאומי הוא אינו מבוטח למקרה של אבטלה. ב - 5.8.2015 נקבע בהחלטת ממשלה כי חוק הביטוח הלאומי יתוקן כך שתיקבע בו הוראה שתחייב את העצמאים בתשלום נוסף שישמש אך ורק לצורך מימון הסיוע לעצמאי במקרה של אבטלה. הצוות שהוקם בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר בעקבות החלטת הממשלה, הפך את החלטת הממשלה וההמלצות שהגיש לשר האוצר בחודש אפריל 2016 כללו מו דל חסכון פנסיוני וסיוע במצב אבטלה על ידי העצמאי עצמו ללא ענף אבטלה במוסד לביטוח לאומי. בחודש יוני 2016 אושרו המלצות הצוות המקצועי ובשלהי שנת 2016 חוקקו כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית במסגרת פרק ב' לחוק: חסכון וסיוע לעצמאים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==