אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 53 נוסחת הקיזוז הפער בין הקצבה המינימלית הפטורה ממס לקצבה המרבית הפטורה ממס קשור בניצול פטור ממס על פיצויי פיטורין. נוסחת הקיזוז קובעת כי פיצויים פטורים ממס ששולמו בעד 32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות )גיל פרישה או קבלת קצבה מזכה על פי המאוחר מבניהם( מקזזים את יתרת ההון הפטורה ממנה אנו זכאים לממש את הפטור לקצבה. מצד אחד אין כדאיות כלכלית בדחיית קצבאות פטורות ממס, ומצד שני הטבת המס ומימוש זכויות הקצבה אינן ניתנות באופן אוטומטי ויש לפעול באופן אקטיבי במסגרת תכנון פרישה על מנת לנצלן באופן מיטבי שכן לפחות 1,438 ש"ח בחודש פטורים ממס בלי קשר ל שום הכנסה אחרת. חשוב להדגיש כי האמור לעיל רלוונטי לכל מי שהגיע לגיל הפרישה גם לאילו שממשיכים לעבוד. כלומר, ניתן להמשיך לעבוד ולהתחיל לקבל קצבה חודשית פטורה ממס מהתוכנית הפנסיונית )לעיתים גם ממרכיב כספי הפיצויים מהמעסיק הנוכחי(. קצבה מוכרת קצבה מוכרת היא קצבה פטורה ממס המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה. הקצבה פטורה ממס כיוון שמקורה בתשלומים ששולם בגינם המס בשלב ההפקדה או שזהו חלק מהפנסיה שמקורו בהפקדות לחיסכון פנסיוני בגינן לא נהנינו מהטבות מס )ניכוי וזיכוי( בשלב ההפקדה. תגמולי מעסיק - משנת 2012 ואילך חויבו במס בשלב ההפקדה תגמולי מעסיק העולים על 1,978 ש"ח בחודש. תגמולי עובד - משנת 2012 ואילך תגמולי עובד העולים על 738 ש"ח בחודש לא זכו בהטבת מס בשלב ההפקדה. פיצויים - משנת 2017 ואילך מרכיב הפיצויים עבור שכר העולה על 34,900 ש"ח חויבו במס ששולם עליהם מס בשלב ההפקדה לקופת הגמל לקצבה. את הטבת המס בגין כספים אלו ניתן לקבל בכל מכשירי החיסכון הפנסיוני למעט קרן פנסיה ותיקה. החל משנת 2012 ואילך הטבת המס בגין כספים אלו היא חלוטה ועומדת בפני עצמה ללא קיזוזים. בעיקרון ניתן לדרוש את ההטבה בגין כספי התגמולים גם לשנים 2000-2011 ואולם נוסח פקודת מס הכנסה בשנים אלו לא העמיד את הטבת מס בגין סכומים אלו בפני עצמם וכרך אותם יחד עם הטבת ה מס של הקצבה המזכה )נוסחת השילוב( מה שבפועל מביא לתוצאה שבמרבית המקרים )למעט שכירים עם שכר גבוה מאוד לאורך התקופה( הטבת המס יוצאת "מחוץ לכסף". משיכה באמצעות קצבה חודשית לכול החיים בהתאם לתנאי התוכנית הפנסיונית, החל מגיל 60 ניתן לקבל קצבה חודשית לכל החיים. קצבה כאמור תהיה כולה פטורה ממס, לרבות מרכיב הרווח שנצמח בגין ההפקדות כאמור. יחד עם זאת, הקצבה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==