אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 53 הפקדה לתגמולים ההפקדה לתגמולים לבעל שליטה היא כמו לכל שכיר שאינו בעל שליטה. ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין ההפקדה למרכיב התגמולים אינה מוגבלת אולם בעל השליטה יחויב בזקיפת שווי כמפורט להלן: הפקדה עד שיעור של 7.5% מפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק עבור תגמולים וכולל ההפקדה לביטוח בשל אי כושר עבודה, אינה חייבת במס בידי בעל השליטה במועד ההפקדה וההוצאה מוכרת לחברה במלואה ) 2,225.6 = ש"ח X 7.5% 29,675 ש"ח(. הפקדה בסכום העולה על 2,225.6 ש"ח בחודש תחויב במס אצל בעל השליטה ותוכר כהוצאה בחברה. פנסיה תקציבית לבעל שליטה ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין קצבה שתשולם לבעל שליטה לאחר פרישתו מהחברה )ולקרובו לאחר פטירתו( מוגבלת לקצבה המחושבת לפי הנוסחה הבאה: משכורתו הממוצעת של בעל השליטה בכל תקופת העבודה )במונחים נומינליים( כפול הותק בשנים כפול .1.5% החל מ - 1.1.2023 במסגרת טופס 161 החדש, נוסף סעיף א 7 לטובת דיווח פרישות בהן קיים הסדר פנסיה תקציבית לרבות בעלי שליטה. הסדר כאמור של פנסיה תקציבית לבעל שליטה הינו הסדר הדורש מומחיות רבה לרבות חוות דעת אקטוארית לחישוב התחייבות החברה ואישור פקיד השומה. פריסת מס ביום 19.05.2022 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה 2/2022 המטפל בכללי פריסה של הכנסות שונות. במסגרת זו אזכיר את עיקרי החוזר בכל הנוגע לפריסת מענק חייב במס. פריסה לאחור של מענק פרישה חייב במס אין כל שינוי בכללי הפריסה לאחור של מענק פרישה חייב במס. אזכיר כי סעיף 8 )ג() 3 ( לפקודה קובע שאת מענק הפרישה החייב במס ניתן לפרוס לאחור בחלקים שנתיים שווים אך לא יותר מ 6- שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבל מענק הפרישה. כדוגמא, שכיר שפורש ב 22.10.2023 ועבד 8 שנים אצל מעסיקו האחרון, רשאי לבקש פריסת מס אחורנית בגין מענק פרישה חייב במס וזאת עד ל 6- שנים, כלומר שנות הפריסה המרביות תהיינה מהשנה 2018 ועד לשנת .2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==