אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 52 הערות - .1 החברה יכולה להפקיד עבור בעל השליטה 7.5% ולא 4.5% , בהפקדה כזאת אומנם ההפרש בשיעור של 3% לא יותר כהוצאה בחברה, אולם לא יהווה הכנסה חייבת במס בידי בעל השליטה. .2 גם אם החברה מפקידה עבור בעל השליטה רק 4.5% , בעל השליטה עדין יכול להפקיד 2.5% משכר של עד 15,712 ש"ח, ולי הנות מפטור ממס רווחי הון בעת משיכת הקרן כדין. אובדן כושר עבודה ההוצאה המותרת בניכוי בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור של 3.5% מההכנסה החייבת עד פעמיים וחצי ) 2.5 ( מהשכר הממוצע במשק ובסך הכול פרמיה מרבית חודשית של 1,038 ש"ח. עצמאי רשאי ליהנות מהוצאה מוכרת בגין פרמיה זו בנוסף להפקדת פרמיה לקופת גמל בשיעור של 16% מההכנסה החייבת ועד 18,800 ש"ח המזכה אף היא בהטבות מס. ניכוי הוצאות סוציאליות כדי שההפקדות הסוציאליות בגין משכורת דצמבר 2023 יותרו בניכוי בשנת 2023 , יש לוודא שהן יועברו לקופת הגמל של העובד עד לסוף חודש ינואר של שנת המס העוקבת .2024 בעלי שליטה הפקדה לפיצויים ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפקדה לפיצויים עבור בעל השליטה היא עד 13,310 ש"ח בשנה. הפקדה שנתית לפיצויים עבור בעל השליטה העולה על 39,300 ש"ח בשנה, חייבת במס בידי בעל השליטה כבר במועד ההפקדה )זקיפת שווי בתלוש( ובהתאם כל ההוצאה תותר בניכוי לחברה. הפקדה שנתית לפיצויים עבור בעל שליטה של למעלה מ - 13,310 ש"ח בשנה ועד 39,300 ש"ח בשנה אינה הוצאה המותרת בניכוי לחברה אולם אינה חייבת במס בידי בעל השליטה בשלב הפקדתה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==