אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 51 הערה - עצמאי יכול להפקיד סך שנתי של 19,920 ש"ח ללא קשר לגובה הכנסתו בפועל ולהנות מפטור ממס רווחי הון בעת משיכה כדין. קרן השתלמות לשכיר השכר המרבי ממנו ניתן להפקיד ללא חיוב במס במועד ההפקדה וללא חיוב במס רווחי הון במועד משיכה כדין של הכספים הוא 15,712 ש"ח בחודש . שיעור ההפקדה המרבי של חלק המעסיק הוא 7.5% מהשכר. שיעור ההפקדה של חלק העובד הוא לפחות שליש מהפקדות המעביד )כלומר 2.5% מהשכר(. הערה - שכיר יכול להגדיל את שיעור ההפקדה שלו מעל ל - 2.5% . הגדלה כאמור משולמת מהנטו של השכיר ואינה מזכה אותו בהטבת מס בשלב ההפקדה או בשלב המשיכה ולעיתים מופקדת לקופה שטרם הבשילה למשיכה כדין. יחד עם זאת, הפקדה כאמור מאפשרת לשכיר ליהנות מחסכון כפוי )כזה שאינו עובר דרך חשבון הבנק ולעיתים קרובות נצרך ולא נחסך(, אפשרות חסכון במכשיר השקעתי הכולל יתרונות השקעתיים רבים ביניהם פטור מעלות קניה ומכירה של ניירות ערך, אפשרות למעבר בין מסלולי השקעה בפטור ממס, אפשר ות למעבר בין קופות שונות בפטור ממס, אפשרות להשקעה בנכסים לא סחירים, אפשרות לקבלת הלוואות בתנאים אטרקטיביים ועוד. קרן השתלמות לעצמאי שהוא גם שכיר הניכוי הוא בשיעור של 4.5% מסכום התקרה. סכום התקרה הוא הנמוך מבין ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד ועד 283,905 ש"ח לשנה, לבין הכנסה חייבת מעסק או משלח יד בתוספת הכנסה ממשכורת עד לסך כולל של 283,905 ש"ח לשנה , בניכוי המשכורת השנתית שבשלה הופקדו הסכומים בקרן השתלמות לשכירים על ידי העובד ומעסיקו עד 188,544 ש"ח בשנה ) 15,712X12 ש"ח(. עצמאי שהוא גם שכיר יכול לנצל את שתי התקרות ללא קיזוז ביניהן, לעניין פטור ממס רווחי הון בעת משיכה כדין. כלומר תקרת ההפקדה המוטבת שבגינה הרווחים פטורים ממס היא צירוף התקרות של העצמאי והשכיר יחד. קרן השתלמות לשכיר בעל שליטה ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפקדה לקרן השתלמות של שכיר בעל שליטה היא עד 4.5% משכר שנתי של 188,544 ש"ח ) 15,712 ש"ח בחודש(. חלק העובד המינימ א לי במידה והמעסיק מפקיד 4.5% הוא בשיעור של .1.5%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==