אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 50 הוצאות רפואיות ככל שעלות ההוצאות הרפואיות בגין העמית או קרובו עולות על מחצית ההכנסה השנתית של העמית ובן/בת הזוג ומשיכת הכספים היא לצורך סיוע במימונו של הטיפול הרפואי, תשלם הקופה בפטור ממס את הסכום הנדרש לכיסוי ההוצאות הרפואיות כאמור. הוצאות רפואיות אינן כוללות טיפולי שיניים. נכות במקרה של נכות צמיתה בשיעור של 75% לפחות של העמית או קרובו ובתנאי שנגרמה עקב מחלה או פגיעה שארעה לאחר פתיחת החשבון. פטירה החיסכון שמקורו בכספי התגמולים ישולם כסכום חד פעמי פטור ממס למוטבים כפי שנקבעו. סכום צבירה מזערי עמית רשאי למשוך במישרין כספי תגמולים שנצברו בקופת קצבה במס שולי ולא כמשיכה שלא כדין החייבת במס של 35% לפחות, במידה וקיים את כל התנאים הבאים : .1 הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה ) 67 גברים ונשים(. .2 סך הכספים בחשבונותיו של העמית בקופות גמל לקצבה משלמות ושאינן משלמות )למעט קרן פנסיה ותיקה( נמוך מסכום הצבירה המזערי ) 100,771 ש"ח בשנת 2023 .( .3 לא משולמת לעמית קצבה מקופת גמל משלמת )למעט קרן פנסיה ותיקה(, ואם משולמת קצבה כאמור, בתנאי שסך הקצבאות ) למעט קרן פנסיה ותיקה( עולה על סכום הקצבה המזערי ) 4,850 ש"ח נכון לשנת 2023 .( קרן השתלמות הגדרת משיכה כדין משיכה כדין היא משיכת הקרן לאחר שש שנות חיסכון, או שלוש שנות חיסכון למי שהגיע לגיל פרישה העומד על 62 ושמונה חודשים לאישה ו 67- לגבר. קרן השתלמות לעצמאי תקרת ההכנסה הקובעת להפקדה לשנת 2023 היא הכנסה חייבת מעסק או משלח יד עד 283,905 ש"ח. שיעור ההפקדה לעצמאי הוא 4.5% מההכנסה הקובעת ועד 283,905 ש"ח לשנה. ההוצאה המוכרת המרבית למס היא 12,776 ש"ח ) 283,905 ש"ח 4.5%* X .(

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==