אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 48 עצמאי רשאי ליהנות מהוצאה מוכרת בגין פרמיה זו בנוסף להפקדת פרמיה לקופת גמל בשיעור של 16% מההכנסה החייבת ועד 17,400 ש"ח המזכה אף היא בהטבות מס. ניכוי הוצאות סוציאליות כדי שההפקדות הסוציאליות בגין משכורת דצמבר 2021 יותרו בניכוי בשנת 2021 , יש לוודא שהן יועברו לקופת הגמל של העובד עד לסוף חודש ינואר של שנת המס העוקבת .2022 בעלי שליטה הפקדה לפיצויים ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפקדה לפיצויים עבור בעל השליטה היא עד 12,340 ש"ח בשנה. הפקדה שנתית לפיצויים עבור בעל השליטה העולה על 34,900 ש"ח בשנה, חייבת במס בידי בעל השליטה כבר במועד ההפקדה )זקיפת שווי בתלוש( ובהתאם כול ההוצאה תותר בניכוי לחברה. הפקדה שנתית לפיצויים עבור בעל שליטה של למעלה מ - 12,340 ש"ח בשנה ועד 34,900 ש"ח בשנה אינה הוצאה המותרת בניכוי לחברה אולם אינה חייבת בזקיפת שוו י. הפקדה לתגמולים ההפקדה לתגמולים לבעל שליטה היא כמו לכול שכיר שאינו בעל שליטה. ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין ההפקדה למרכיב התגמולים אינה מוגבלת אולם בעל השליטה יחויב בזקיפת שווי כמפורט להלן: הפקדה עד שיעור של 7.5% מפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק עבור תגמולים וכולל ההפקדה לביטוח בשל אי כושר עבודה, אינה חייבת במס בידי בעל השליטה במועד ההפקדה וההוצאה מוכרת לחברה במלואה ) 1,978 = ש"ח X 7.5% 25,683 ש"ח(. הפקדה בסכום העולה על 1,978 ש"ח בחודש תחויב במס אצל בעל השליטה ותוכר כהוצאה בחברה. פנסיה תקציבית לבעל שליטה ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין קצבה שתשולם לבעל שליטה לאחר פרישתו מהחברה )ולקרובו לאחר פטירתו( מוגבלת לקצבה המחושבת לפי הנוסחה הבאה: משכורתו הממוצעת של בעל השליטה בכל תקופת העבודה )במונחים נומינליים( כפול הותק בשנים כפול .1.5%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==