אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 47 הערה - שכיר יכול להגדיל את שיעור ההפקדה שלו מ על ל - 2.5% . הגדלה כאמור משולמת מהנטו של השכיר ואינה מזכה אותו בהטבת מס בשלב ההפקדה או בשלב המשיכה ולעיתים מופקדת לקופה שטרם הבשילה למשיכה כדין. יחד עם זאת, הפקדה כאמור מאפשרת לשכיר ליהנות מחסכון כפוי )כזה שאינו עובר דרך חשבון הבנק ולעיתים קרובות נצרך ולא נח סך(, אפשרות חסכון במכשיר השקעתי הכולל יתרונות השקעתיים רבים ביניהם פטור מעלות קניה ומכירה של ניירות ערך, אפשרות למעבר בין מסלולי השקעה בפטור ממס, אפשרות למעבר בין קופות שונות בפטור ממס, אפשרות להשקעה בנכסים לא סחירים, אפשרות לקבלת הלוואות בתנאים אטרקטיביים ועוד. קרן השתלמות לעצמאי שהוא גם שכיר הניכוי הוא בשיעור של 4.5% מסכום התקרה. סכום התקרה הוא הנמוך מבין ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד ועד 263,000 ש"ח לשנה, לבין הכנסה חייבת מעסק או משלח יד בתוספת הכנסה ממשכורת עד לסך כולל של 263,000 ש"ח לשנה , בניכוי המשכו רת השנתית שבשלה הופקדו הסכומים בקרן השתלמות לשכירים על ידי העובד ומעסיקו עד 188,544 ש"ח בשנה ) 15,712X12 ש"ח(. עצמאי שהוא גם שכיר יכול לנצל את שתי התקרות ללא קיזוז ביניהן, לעניין פטור ממס רווחי הון בעת משיכה כדין. כלומר תקרת ההפקדה המוטבת שבגינה הרווחים פטו רים ממס היא צירוף התקרות של העצמאי והשכיר יחד. קרן השתלמות לשכיר בעל שליטה ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפקדה לקרן השתלמות של שכיר בעל שליטה היא עד 4.5% משכר שנתי של 188,544 ש"ח ) 15,712 ש"ח בחודש(. חלק העובד המינימלי במידה והמעסיק מפקיד 4.5% הוא .1.5% הערות - .1 החברה יכולה להפקיד עבור בעל השליטה 7.5% ולא 4.5% , בהפקדה כזאת אומנם ההפרש בשיעור של 3% לא יותר כהוצאה בחברה, אולם לא יהווה הכנסה חייבת במס בידי בעל השליטה. .2 גם אם החברה מפקידה עבור בעל השליטה רק 4.5% , בעל השליטה עדין יכול להפקיד 2.5% משכר של עד 15,712 ש"ח, ולהנות מפטור ממס רווחי הון בעת משיכת הקרן כדין. אובדן כושר עבודה ההוצאה המותרת בניכוי בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור של 3.5% מההכנסה החייבת עד פעמיים וחצי ) 2.5 ( מהשכר הממוצע במשק ובסך הכול פרמיה מר בית חודשית של 923 ש"ח.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==