אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 46 נכות במקרה של נכות צמיתה בשיעור של 75% לפחות של העמית או קרובו ובתנאי שנגרמה עקב מחלה או פגיעה שארעה לאחר פתיחת החשבון. פטירה החיסכון שמקורו בכספי התגמולים ישולם כסכום חד פעמי פטור ממס למוטבים כפי שנקבעו. סכום צבירה מזערי תיקון מספר 5 קובע כי עמית רשאי למשוך במישרין כספי תגמולים שנצברו בקופת קצבה וזאת במס שולי ולא כמש יכה שלא כדין החייבת במס של 35% לפחות, במידה וקיים את כול התנאים הבאים : .1 הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה ) 67 גברים ונשים(. .2 סך הכספים בחשבונותיו של העמית בקופות גמל לקצבה משלמות ושאינן משלמות )למעט קרן פנסיה ותיקה( נמוך מסכום הצבירה המזערי ) 93,473 ש"ח בשנת .(2021 .3 לא משולמת לעמית קצבה מקופת גמל משלמת )למעט קרן פנסיה ותיקה(, ואם משולמת קצבה כאמור, בתנאי שסך הקצבאות ) למעט קרן פנסיה ותיקה( עולה על סכום הקצבה המזערי. קרן השתלמות הגדרת משיכה כדין משיכה כדין היא משיכת הקרן לאח ר שש שנות חיסכון, או שלוש שנות חיסכון למי שהגיע לגיל פרישה העומד על 62 לאישה ו 67- לגבר. קרן השתלמות לעצמאי תקרת ההכנסה הקובעת להפקדה לשנת 2021 היא הכנסה חייבת מעסק או משלח יד עד 263,000 ש"ח. שיעור ההפקדה לעצמאי הוא 4.5% מההכנסה הקובעת ועד 263,000 ש"ח לשנה. ההוצאה המוכרת המרבית למס היא 11,835 ש"ח ) 263,000 ש"ח .(4.5%* X הערה - עצמאי יכול להפקיד סך שנתי של 18,480 ש"ח ללא קשר לגובה הכנסתו בפועל ולהנות מפטור ממס רווחי הון בעת משיכה כדין. קרן השתלמות לשכיר השכר המרבי ממנו ניתן להפקיד ללא חיוב במס במועד ההפקדה וללא חיוב במס רווחי הון במועד משיכה כדין של הכספים הוא 15,712 ש"ח בחודש . שיעור ההפקדה המרבי של חלק המעסיק הוא 7.5% מהשכר. שיעור ההפקדה של חלק העובד הוא לפחות שליש מהפקדות המעביד )כלומר 2.5% מהשכר(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==