אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 45 מעמד העמית שכיר שכיר עצמאי בקרן פנסיה עצמאי בקרן פנסיה עצמאי בפוליסות ביטוח שנפתחו עד 30.4.1997 עצמאי בפוליסות ביטוח שנפתחו לאחר 1.5.1997 תנאים למשיכת תגמולים כסכום חד פעמי פטור ממס )אחד מהתנאים מספיק( כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת עבודה ובמידה ולא החל לעבוד אצל מעביד אחר או החל לעבוד כעצמאי לאחר 13 חודש במידה ועבר למעסיק חדש שאינו משלם לביטוח פנסיוני )לא רלוונטי לאחר צו הרחבה לפנסיה חובה( בגיל 60 אם פרש העמית או צמצם עבודתו בשי עור של 50% לפחות מסיבות סוציאליות או רפואיות בכל גיל . מגיל 60 ותק + של 5 שנים )ללא צורך בעזיבת עבודה וזאת למעט חבר בעל שליטה( - עמידה בתנאי זה מאפשרת משיכת כל כספי התגמולים ההוניים כולל אלו שנצברו לפני 01/05 בפטור ממס. החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום תחילת התוכנית או לאחר 15 שנות ותק מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום תחילת התוכנית החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה תנאים למשיכה כקצבה חודשית אין אפשרות בתנאי התוכנית אין אפשרות בתנאי התוכנית החל מגיל 60 אין אפשרות בתנאי התוכנית אין אפשרות בתנאי התוכנית החל מגיל 60 כללי משיכה של כספי תגמולים ניתן למשוך תגמולים כסכום חד פעמי פטור ממס מכל סוגי התוכניות ללא תלות בוותק או בגיל וזאת עקב הסיבות הסוציאליות או הרפואיות הבאות: הכנסות נמוכות ככל שהכנסות העמית בצירוף הכנסות בן/בת הזוג )לרבות הכנסות פטורות ממס, קצבאות ילדים, נ כות וכו'( אינן עולות על שכר המינימום לחודש ובמידה ויש לפחות ילד אחד שגילו מתחת ל 18 אז התקרה תהיה פעמיים שכר המינימום, ישולם מדי חודש ההפרש בלבד כסכום פטור ממס. הוצאות רפואיות ככל שעלות ההוצאות הרפואיות בגין העמית או קרובו עולות על מחצית ההכנסה השנתית של העמית ובן/בת הזוג ומשיכת הכספים היא לצורך סיוע במימונו של הטיפול הרפואי, תשלם הקופה בפטור ממס את הסכום הנדרש לכיסוי ההוצאות הרפואיות כאמור. הוצאות רפואיות אינן כוללות טיפולי שיניים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==