אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 41 תוצרת בעיבוד תוצרת בעיבוד תירשם תוך ציון הכמות ביחידות פיזיות ושלב העיבוד )רמת הגמר( במועד הספירה. חישוב שווי המלאי את חישוב השווי ניתן לעשות במועד מאוחר יותר . בחישוב השווי אין לכלול טובין שאינם שייכים לכם )כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן( אך יש לכלול את אלה הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם. השווי של חומרי גלם, אריזה וטובין המשמשים למכירה יחושב בדרך כלל לפי העלות )לא כולל מע"מ(. במקרה של טובין שאינם תקינים או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות, יחושב השווי לפי ערך המימוש הנקי והדבר יודגש ברשימה תוך ציון בסיס החישוב וסיבתו. העלות תחושב לפי שיטת "פיפו" )"נכנס ראשון - יוצא ראשון"( או לפי הזיהוי הספציפי של מחיר קניית הסחורה. אם החישוב בעצמו נעשה שלא על גבי גיליונות הספירה המקוריים, יש לדאוג לסימול שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות הספירה לבין רשימות השווי הסופיות. תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה יוערכו בשיטה הנהוגה בחברתכם/עסקכם )עלויות בפועל, מחיר מכירה בניכוי אחוז רווח גולמי וכד'(. בכל מקרה של ספק, או בעיות כלשהן בחישוב השווי, נבקשכם להודיענו על כך. רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי הקבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד'. הוראות מס הכנסה לספירת המלאי ממצאי הספירה ירשמו בדיו על דפים ממוספרים בציון כמויות, סוגים, סימני זיהוי )מספר קטלוגי וכו'( ומקום אחסנה. מוצרים במשגור ירשמו בנפרד. תוצרת בעיבוד תרשם תוך ציון שלב העיבוד במועד הספירה. בגמר הספירה יחוברו הדפים המקוריים ובדף האחרון יצוין מספר הדפים, תאריך הספירה וחתימת המשתתפים בה )לפחות שני אנשים(. במקרה וחלק מהמלאי שלכם נמצא בתאריך הספירה ברשותו של אחר - יש לרשמו בנפרד בציון מקום הימצאו וסיבת החזקתו מחוץ למפעל )כמו: "נשלח לעיבוד", "סחורה בדרך" וכד'(. מלאי שבהחזקתכם והשייך לאחרים, ירשם אף הוא בנפרד. שמירת הרשימות רשימות הספירה המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מתום שנת המס בה הוגש הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר. פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים את רשימות ספירת המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן, במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המלאי המקוריות בלי להמתין לחישוב השווי. עם גמר הספירה וחישוב המחירים והערך, יש להעביר למשרדנו עותק נוסף ומלא של רשימות הספירה, כשהוא חתום על ידי מנהל הספירה .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==