אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 41 חלק ח - חיסכון פנסיוני מאת אבי רוזנבאום * חיסכון פנסיוני - הגדרות עמית מוטב - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו )תגמולי עובד ומעביד, פיצויים והפקדות במעמד עצמאי( בשנת המס, כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ 16%- מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס - כלומר הפקדה של לפחות 20,258 ש"ח בשנת המס .2021 עמית שאינו מוטב - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו )תגמולים עובד ומעביד, פיצויים והפקדות במעמד עצמאי( בשנת המס, כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שפחת מ 16%- מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס - כלומר הפקדה שפחתה מ - 20,258 ש"ח בשנת המס .2021 ניכוי סעיף 47 - הפחתה של סכום מההכנסה החייבת במס. זיכוי סעיף 45 - הפחתה של סכום מהמס לתשלום. הזיכוי הינו קבוע ועומד על שיעור של 35% למעט זיכוי לביטוח חיים )גם לטובת משכנתא( העומד על שיעור של .25% הכנסה מבוטחת - הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו סכומים לקופת גמל )ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל( וכ ן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה )פנסיה תקציבית(. הכנסה לא מבוטחת - הכנסת עבודה בגינה המעסיק אינו מפקיד כספים לקופת גמל )ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל( וכן הכנסה אחרת שאינה ממשכורת עד לסכום שנתי של 104,400 ש"ח והכל בהתאם להגדרת משכורת ב סעיף 1 לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, תשכ"ד - .1964 יובהר כי עמדת רשות המיסים היא כי שכר שהמעסיק הפקיד בגינו לפיצויים בלבד מהווה שכר לא מבוטח לעניין סעיף 47 לפקודה כך שניתן להפקיד סכומים בעד שכר זה במעמד עצמאי וליהנות מהטבות מס בה תאם לטבלה שלהלן. הכנסה נוספת לעצמאי - סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, שאינה הכנסה מבוטחת ועד לסכום של 208,800 ש"ח לשנה. * אבי רוזנבאום, מומחה במיסוי פנסיוני ותכנוני פרישה, כיום יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח, לשעבר מנכ"ל כלל פנסיה וגמל ומשנה למנכ"ל כלל חברה לביטו ח .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==