אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 40 חלק ז - תשלומים שניתן לבצע לאחר סיום שנת המס 2021 תשלומים לבעלי שליטה ניתן להשלים תשלומים מסויימים לבעלי שליטה גם לאחר סיום שנת המס ולרשמם כהוצאה בשנת 2021 בחברה המשלמת. המדובר במשכורות, מענקים, דמי ניהול, דמי שכירות עבור נכסים וכד'. הסכומים יותרו כהוצאה בשנת 2021 בתנאי שישולמו עד 31.3.2022 או יזקפו לזכותם של בעלי השליטה והמס מהם ינוכה במקור וישולם לפקיד השומה תוך שבוע מיום הניכוי בתוספת ריבית והצמדה לתקופה מיום 1.1.2022 ועד לתשלומו בפועל. לעניין זה, דין זיכוי בעל ה שליטה )מקבל ההכנסה( בספרים כדין תשלום . כלומר, הזיכוי לסוף שנת המס מתחייב בריבית והצמדה מיום 1.1.2022 ועד לתשלום המס לפקיד השומה. תנאי נוסף הוא שבעל השליטה יצהיר על הכנסתו זו בדוח האישי שלו שיוגש לשנת המס .2022 יצוין שהתקנות לוקחות בחשבון, בתנאים מסויימים , את היתרות לזכותם של בעלי השליטה לצורך חישוב הפרשי ההצמדה המתווספים עליהם והפטורים ממס. יצוין כי , התשלומים לבעלי השליטה שיבוצעו לאחר תום שנת המס וכן תשלומים חריגים ששולמו להם במהלך השנה מת ווספים לסכום ההכנסה החייבת של החברה המשלמת לצורך קביעת בסיס למקדמות לשנים הבאות. רשויות המס עוקבות אחרי תשלומים כאלה והם עלולים, להגדיל דרישתם למקדמות שוטפות לשנת .2021 תשלומים לתושבי חוץ תשלומים ששולמו לתושבי חוץ המתחייבים בניכוי מס במקור כגון עמלה, ריבית וכד' )לא כולל תשלום עבור יבוא טובין( יותרו כהוצאה אצל המשלם בשנת 2021 בתנאי שהמס ינוכה במקור וישולם לפקיד השומה עד ליום 31.3.2022 וזאת בתוספת הפרשי הצמדה למדד וריבית בשיעור הקבוע על ידי מס הכנסה לתקופה מיום 1.1.2022 ועד לתשלום הניכויים לפקיד הש ומה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==